Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümü

Bolu  Abant  İzzet  Baysal  Üniversitesi  Rektörlüğünün,  üniversiteleri  bünyesinde  bölüm program ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifleri 15.01.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme  Kurulu  toplantısında  incelenmiş  ve  2547  Sayılı  Kanun'un  2880  Sayılı  Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Anabilim Dalı açılmıştır.

Programı bitiren öğrencilere lisans diploması verilir. Bu programa YKS (EA) puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 8 yarıyılda toplam 240 AKTS’yi başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre genel akademik ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

  • Bölüm-Program Hakkında Genel Bilgiler

Bu bölümün temel amacı her geçen yıla göre artış gösteren kentleşme eğilimlerine paralel olarak gayrimenkul alanında ortaya çıkan kentsel dönüşüm ve iyileştirme içerikli projelerin geliştirilmesi, bu projelerin değerlendirilmesi ve yönetimi gibi ihtiyaçlar söz konusu projelerin hem geliştirilmesi ve pazarlanması hem de işletilmesi ve yönetilmesine dair “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi” alanında uzman personel ihtiyacının karşılanmasıdır.

Dolayısıyla gayrimenkule dayalı yatırımların yoğun bir şekilde artması nedeniyle kentsel alanlardaki imar konuları, bina ve benzeri yapılarda bağımsız bölüm tespitleri, arazi toplulaştırma ve kamulaştırma gibi hususlarda mevcut ve potansiyel ihtiyaçlara dönük uygulamalı bir program geliştirilecektir. Ayrıca Türkiye’deki finans sektörünün kredi kaynaklarını bu projelere aktarmaları sağlanarak hem finans sektörüne kârlı yatırım alanı oluşturulurken hem de söz konusu yatırım projelerinin geciktirilmeden optimum şekilde gerçekleştirilmesi ile özel ve kamu kesiminin gayrimenkul projelerinin en uygun maliyetle ve en kârlı şekilde sonuçlandırılması da bölümün hedefleri arasındadır.

  • Bölüm-Programın Açılma Gerekçesi

Günümüzde gayrimenkul sektörü her geçen yıla oranla büyük gelişmeler kaydetmektedir. Hem artan konut talebi hem de bireylerin ya da kurumların (şirketlerin, kamu kurumlarının ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının) portföyünde bulunan mevcut gayrimenkullerin imar planları, şirketlerin yeniden değerleme, enflasyona göre gayrimenkullerinin gerçeğe uygun bir değerle gösterimi için yapılması gereken objektif çalışmalara olan talep gayrimenkullerin yeniden değerlemesi ya da değer tespiti sorunsalına yanıt arayan “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi” alanını yaratmıştır.

Bu anlamda oluşan talep söz konusu alana dair uzman personel ihtiyacını da doğurmuştur. Söz konusu ihtiyacın karşılanmasında nitelikli personel yetiştirecek ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde akademik birimleri de gerektirmiştir.

Bu olgu Türkiye’deki bazı üniversitelerin yapmaya başladığı gibi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda da “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi” lisans programının açılması için gerekçe olmuştur.

  • Program Mezunlarının Alacağı Unvan ve Mezunların İstihdam Edileceği Alanlar

Bu programdan mezun olanlar “Gayrimenkul Geliştirme Uzmanlığı” hususunda gerekli eğitimi alarak her geçen yıla göre artış gösteren kentleşme eğilimlerine paralel olarak gayrimenkul alanında ortaya çıkan kentsel dönüşüm ve iyileştirme içerikli projelerin geliştirilmesi, bu projelerin değerlendirilmesi ve yönetimi gibi ihtiyaçlar söz konusu projelerin hem geliştirilmesi ve pazarlanması hem de işletilmesi ve yönetilmesine dair “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi” alanında uzman personel ihtiyacını karşılayacaktır. Bu hususta hem kamu hem de özel kesimde istihdam edilebilecektir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top