Bölüm Hakkında

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, işletmelerde bilişim sistemlerini kuracak, geliştirecek ve sürdürecek yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Toplumun tüm kesimlerine hizmet veren kurumların ihtiyaç duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticileri ve akademik hayatta ihtiyaç duyulan bilimsel kadroları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bilişim Sistemleri Bölümü, endüstriyel ve ticari işletmelerin yönetimi ve işleyişinde bilgisayar ve daha genel ifadeyle bilişim teknolojilerine dayalı bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak amacında olan bir yükseköğretim programıdır.
Son yıllarda bilişim teknolojilerinin, her alanda olduğu gibi, iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Gerek özel, gerekse kamu kuruluşlarında yönetim bilişim sistemleri alanında yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bunun yanı sıra dünyada ve ülkemizde disiplinler arası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır. Bölümümüz de, bilişim ve işletme konularını sentezlemesi dolayısıyla bu ihtiyacı gidermek üzere, donanım, yazılım, analiz, planlama, karar-kontrol verme modelleri ve veri tabanı kullanarak bir kurumun işleyiş, yönetim ve karar verme işlevlerini desteklemek üzere bilgi sunan, bütünleşik insan-makine sistemlerini inceleme yetkinliğinde bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

 

Programdan mezun olan öğrenciler, “Yönetim Bilişimcisi” olacaklar. Bu bölüm mezunları, gerek kamu, gerekse özel sektörde olsun bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı her organizasyona katkıda bulunabilirler. Bilişim teknolojisine dayalı ürün ve çözümler tasarlayan ve pazarlayan firmalarda müşteri ihtiyaç ve önceliklerinin tanımlanması ve karşılanmasında veya çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletme ve organizasyonlarda bilişim teknolojilerinden nerede, ne zaman ve nasıl en etkin şekilde yararlanılacağı konularında araştırma ve incelemeler yapar. Bu konularda değişen piyasa koşulları, gelişen teknolojiler, rakipler, maliyetler ve diğer ilgili faktörleri de dikkate alarak bilişim teknolojileri kullanılarak elde edilecek en uygun kazanımları belirler ve sağlarlar.

Üniversitelerimizde yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden olmaktadır. Uygulamalı bilimler yüksekokulu bölümlerinde ise doğrudan işe dönük eğitimin verilmesi zaten bu yüksekokulların en güçlü olduğu yönlerdir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top