2018-2019 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Tek-Çift Sınavı İle İlgili Bilgi

10 Temmuz 2020

Son Dönemde Başarısız Öğrenciler

Madde 20 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır.

Zorunlu ve seçmeli ders kredi yükünü tamamlayan ve en çok iki dersten (FF), (FD), (I) veya (U) notu olan öğrencilere, bu iki ders için ek bir sınav hakkı verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavlardan alınan not dönem sonu notu yerine geçer ve böylece değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek sınavlar sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Bir dersten, (NA) notu olan öğrenci, daha önce devam şartını yerine getirmediyse bu ders için verilen sınav haklarından yararlanamaz.

Başarısız dersi olmadığı halde genel not ortalamaları 2.00’ın altına düşen öğrencilere, dönemine bakılmadan öğrencinin belirleyeceği en çok iki dersten ek bir sınav hakkı verilir.

Bu sınava/sınavlara giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra, bir hafta içinde öğrencisi oldukları bölüm başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Bölüm başkanlığı; öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi derslerden ek sınav hakkı tanındığını bildirir.

Bu sınavlar, her dönem sonunda bir kez olmak üzere dönem sonu sınavlarından itibaren bir ay içerisinde fakülte/yüksekokul tarafından yapılır.

Başvuru evrakları  Elden, Posta veya Kargo ile yapılabilir (Postada yada kargodaki gecikmelerden doğacak aksaklıktan öğrenci kendisi sorumludur.) 

Tek-Çift Sınavları Başvuru Dilekçesi

FAKÜLTE DUYURULARI

Top