Dersler

Mikro İktisat (3-0 ) 3 

Bu dersin amacı, ekonomi biliminin bazı temel analiz tekniklerini ya da analiz araçlarını sistemli bir şekilde ortaya koymaktır. Bu derste, bu nedenle teorik ve sayısal problemler ayrıntılı ve aşamalı çözümleri ile birlikte sunulmaktadır. Dönem boyunca Mikro iktisat kavramı, piyasa mekanizması, çeşitli piyasa talep eğrileri, Talep ve

arz esneklik şekilleri ile ilgili uygulamalar, Tüketici teorisi uygulamaları, Standart olmayan kayıtsızlık eğrileri, Tüketici davranışları üzerinde gelir ve fiyat değişmelerinin etkisi, İkame ve gelir etkileri, üretim teorisi uygulamaları, Üretici dengesi uygulamaları, genişleme yolu, ikame ve çıktı etkisi, Üretim maliyeti uygulamaları, ölçeğe göre getiri, Tam rekabet piyasası ve piyasada fiyatın belirlenmesi, Maliyet farklılıkları, kısa ve uzun dönem firma dengesi, Monopol piyasa ve monopolcü firma gelirleri uygulamaları, Monopol piyasada fiyat farklılaştırması uygulamaları, oligopol piyasa, Dirsekli talep eğrisi modeli, monopollü rekabette kısa ve uzun dönem dengesi, Üretim faktörlerinin fiyatlanması, genel denge ve refah ekonomisi işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.

Ders Kitabı:

 • Mikroekonomi, İlker Parasız, 7. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2007.

Yardımcı Ders Kitabı

 • Mikro İktisat, Dinler, Zeynel, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 1993.
 • Mikro İktisat, Eren, Erol, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2000.

İşletmeye Yönetimi (3-0 ) 3 

İşletme kavramı ve işletme bilimi, Örgüt ve işletme, Yönetim ve yönetici, İşletmenin amaçları,  İşletme yönetiminin amaçları ve diğer başarı ölçütleri, İşletmelerin sınıflandırılması, Açık bir sistem olarak işletmeler, İşletmeyi oluşturan faktörler, İşletme ve dış çevre, İşletme ve çevre etkileşimi, Kuruluş çalışmaları, İşletmelerde kapasite kullanımı ve büyüme, İşletmenin temel fonksiyonu: Yönetim, Araştırma-Geliştirme be yenilik yapma, Pazarlama, finansman, üretim, personel, Halkla ilişkiler, Muhasebe-tedarik- satın alma, Sistemin işleyiş süreci

Ders Kitabı

 • İşletme Yönetimine Giriş, Dinçer Ömer, İstanbul, Alfa Yayayıncılık, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

 • İşletme Yönetimi, Bahar Emel, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2011.
 • Modern İşletmecilik: Mucuk, İsmet, İstanbul: Türkmen Kitabevi, Kasım 1997

Muhasebe – I (3-1 ) 4

Temel muhasebe teknikleri, muhasebede hesaplar; hesapların türleri ve özelliklerine göre işleyişleri; kesin mizan ve bilanço; gider türleri hesapları ve kesilen vergiler; senet hesaplan; maddi duran varlıklar ve amortismanlar; hisse senetleri ve tahviller hesapları; muhasebe defterleri.

 

Ders Kitabı:

 • Genel Muhasebe Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Uyumlu, Sevilengül Orhan; Ankara: Gazi Büro Kitabevi, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Genel Muhasebe, Gürbüz Gökçen, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Bankacılığa Giriş (3-0 ) 3 

Banka ve Bankacilik Kavramlari * Temel Bankacilik Ürün ve Hizmetleri * Dünyada ve Türkiye'de Bankaciligin Tarihsel Gelisimi * Bankalarin Kuruluşu, Faaliyete Geçmesi, Şube Açılması ve İradi Tasfiyesi * Banka Türleri * Merkez Bankaciligi * Kalkinma ve Yatirim Bankaciligi * Katilim Bankaciligi ve Türkiye/deki Gelişimi * Bankacilik Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyen Otoriteler

Ders Kitabı

 • Bankacılık, (Ed. Kaya, Ferudun), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, (2012)

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bankacılığa Giriş, Güney, Alptekin, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2012.

Akademik Okuma ve Yazma (1-1) 2

Dersin okuma bölümleri finans, bankacılık, işletme ve iktisatın temel kavramlarını içeren metinler üzerinde yoğunlaşılacaktır. Tasvir, tanımlama ve örnekleme, kıyaslama, rapor yazma, arastırma hazırlama, sunum yapma, vb. Üniversite eğitimini tamamlayıcı konuları içermektedir. Diğer konu başlıkları ise şunlardır;  bilimsel araştırmaları okuma ve yazma kavramları, sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları, araştırma modelleri, veri toplama yolları, verilerin analizi, rapor yazma, Araştırma sonuçlarının kullanımı, İnternette bilimsel araştırma yöntemleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Ders Kitabı

 • Bilimsel Araştırma ve Yazma, Seyidoğlu, Halil, Güzem Yayaıncılık, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kıncal, Remzi, Nobel Yayayıncılık, 2011.

Türk Dili – I (2-0 ) 2 

Türk Dili Dersinin Amacı ve İlkeleri, Konuların Tanıtımı, Ders İzleme Yöntemi / Yapı Bakımından Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri / Dil Türleri: Konuşma Dili, Yazı Dili, Lehçe, Ağız, Argo / Türk Dilinin Tarihçesi, Türklerin Kullandıkları Yazılar, Yazı ve Dil Devrimi / Türkçenin Özellikleri / Düşünce Yazıları İnceleme Planı, Konu, Tema, Ana Düşünce Saptama Yöntemleri / Yazım Kuralları, Noktalama / Anlatım Kuralları ve Biçimleri: Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım / Plan, Paragraf Kurma, Özet Çıkarma / Düşünce Yazıları İncelemelerinin Sözlü Sunumları ve Değerlendirilmesi / Türkçenin Sorunları ve Dil Edinimindeki Bozukluklar, Dil Yanlışları / Türk Dilinde Yabancı Sözcükler ve Öğelerin Yanlış Kullanımı / Resmi Yazışmalar: Dilekçe, Özgeçmiş,  İş Mektupları / Yazım ve Noktalama İle İlgili Uygulamalar.

Ders Kitabı

 • Her Yönüyle Dil, Parlatır,İsmail; Ercilasun, Ahmet Bican; Zülfikar, Hamza,Gülensoy,Tuncay; Birinci,Necat, Aksan,Doğan;Her Yönüyle Dil, TDK, Ankara, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

 1. Türkçe’yi Güzel Konuşma ve Okuma Kılavuzu Giray,Ülkü Aksoy,Ömer Asım; Dil Yanlışları,Türk Dil Kurumu, Ankara.

Yabancı Dil (İngilizce) – I (3-0 ) 3 

Başlangıç seviyesinde ingilizce dil eğitimi. Bu dersin amacı başlangıç seviyesinde İngilizce öğretmektir. be: present, simple  - positive,  present simple - negative, present simple - questions and short answers, present simple - who, what, where, how, a and an, pluralsingular, have got -  has got, there is - there are, present simple - positive - negative, present simple - questions and short answers, present continuous - positive and negative, present continuous - questions and short answers, present continuous - present simple, past simple  - was - were - had dönem boyunca işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.

Ders Kitabı:

 • Lesley Shepton, Back Up Grammar, Orient Express, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sevil F. Soylu, Danış Soylu, New Inside English Grammar, 2011.
 • English Result (Elementary)
 • English Result (Workbook), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I (2-0 ) 2 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin amaçlan ve inkılapla ilgili bazı kavramlar: 19.yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar: Mondros Mütarekesi Kurtuluş'a giden yol: ilk işgaller ve ülkenin durumu: milli mücadele dönemi: milli mücadelenin hazırlık aşaması.

Ders Kitabı

 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Safran, Mustafa, Gazi Kitabevi,  Ankara, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

 • M. K. Atatürk, Nutuk.
 • Suna Kili, Türk Devrimi Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, 1981.
 • Cemil Öztürk v.d., İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, 2010.
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, c.1-2, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Selek, Sebahattin; Anadolu İhtilali Kastaş Yayınları

1Yıl, 2. Dönem (Bahar)

 

Makro Ekonomi ( 3-0 ) 3 

Makro iktisada giriş, makro iktisadın amacı ve araçları; milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi; klasik analiz; milli gelirin belirlenmesi ve denge gelir düzeyi, toplam arzın etkisi, çarpan, hızlandıran; bütçe, kamu kesimi, kamu gelirleri, kamu harcamaları, denk bütçe çarpanı; dışa açık ekonomide milli gelirin belirlenmesi; para ve bankacılık sistemi, para, faiz ve milli gelir ilişkisi, IS-LM analizi; enflasyon, türleri, kaynakları, etkileri, politikalar ve görüşler, enflasyon ve işsizlik, Philips Eğrisi.

Ders Kitabı

 • Makro Ekonomi: Teori ve Politika Parasız İlker, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1993.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Makro Ekonomi: Teori ve Politika Yıldırım, Kemal; Karaman Doğan ve Murat Taşdemir, Seçkin Yayıncılık, 2008

Matematik (3-0 ) 3 

Küme kavramı ve kümeler, sayı kümeleri, bağıntı ve fonksiyon, doğrusal fonksiyonlar ve doğrunun analitik incelenmesi, ikinci dereceden fonksiyonlar, limit ve süreklilik

Ders Kitabı

 • Genel Matematik: İşletmeciler ve İktisatçılar için Gözükızıl, Ömer Faruk, Sakarya Kitabevi, Şubat, 2003

Yardımcı Ders Kitapları

 • İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Matematik Ders Notları, Uysal Doğan, Çizgi Kitabevi yayınları, Kasım 2001

Muhasebe- II (3-0 ) 3 

Katma değer vergisi hesaplan; tek düzen hesap planı; defterlerin yasal esaslara uygun olarak tutulması bir defter tutma uygulaması; özellik arz eden diğer yardımcı defterler; ticari mallar hesabına kayıt yöntemleri; dönem ayarlayıcı hesaplar ve diğer bazı hesaplar; değersiz ve şüpheli alacaklar; nazım hesaplar; ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu dipnotları; sabit kıymetlerde yeniden değerleme; muhasebe belgeleri; muhasebede fiş kullanılması; bilgisayarlı muhasebe.

Ders Kitabı

 • Genel Muhasebe ve Tekdüzen muhasebe Örnekleri, Örten, Remzi, Gazi Kitabevi, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

 • Genel Muhasebe Problemleri Tek Düzen Muhasebe Sistemine Göre Örnek Çözümlerle, Beyazıtlı, Ercan, Siyasal Kitabevi, 2001
 • Genel   Muhasebe Uygulamaları   Tekdüzen   Muhasebe   Sistemi   ve   Standartlara   Uygun Örnekler, Civan, Mehmet, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Nisan 2002

Bilişim Teknolojileri (2-1 ) 3 

Bilgisayarın Birimleri/Bölümleri / İşletim Sistemleri / Veri Tabanları/ Windows İşletim Sistemi Hakkında Bilgiler Kısa Yol Yeni Program Ekle- Kaldır / Kelime İşlemciler Hakkında Bilgiler / Word: Menü ve Araç Çubukları / Biçim Araç Çubuğu, Dosya ve Düzen Menüsü / Metin Biçimlendirme, Sekmeler ve Görünüm Menüsü / Ekle Menüsü, Biçim Menüsü / Araçlar Menüsü ve Tablo Menüsü / İçerik ve Index Hazırlama / Veri Birleştirme / Şifreleme ve Güvenlik Özellikleri/Sayfa Ayarları / İşlem Tabloları / Excel ve Özellikleri / Excel De Dosya Düzen Görünüm ve Ekle Menüleri / Excel De Biçim ve Araçlar Menüleri / Excel De Veri ve Pencere Menüsü/ Formül Yazma / Fonksiyonlar / Pivot Tablolar Oluşturma / Birleştirme Özelliği / Power Point Genel Özellikleri / Tüm Şablonları Kullanarak Power Pointte Sunu Hazırlama/ Efektler, Animasyonlar

Ders Kitabı:

 • Temel Bilgisayar Eğitimi-Windows XP-Office XP, Kolektif, Pusula Yayıncılık, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar - Windows 7 ve MS Office 2010, Üçüncü Hayrettin, İstanbul, Alfa Yayıncılı, 2010

Bankacılık İlkeleri ve Yönetimi (3-0 ) 3 

Kredi Türleri * Kredi Kartlari * Bankacilikta Istihbarat * Bankalarda Kredi Taleplerinin Degerlendirilmesi * Bankacilikta Risk Yönetimi * Bankalarda Aktif - Pasif Yönetimi * Banka Birlesmeleri * Uluslararasi Bankacilik * Türk Bankacilik Sektöründe Yabancı Bankalar * Türk Bankacilik Sektörünün AB Ülkeleri Bankacilik Sektörü ile Karsilastirilmasi * Elektronik Bankacilik * Bankacilikta Dıs Ticaret İslemleri * Bankalarin Vergi Mevzuati Karsisindaki Yükümlülük * banka İsletmeciligi Pazarlama Sorunları

Ders Kitabı

 • Bankacılık, (Ed. Kaya, Ferudun), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, (2012)

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bankacılığa Giriş, Güney, Alptekin, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2012.

Türk Dili – II (2-0 ) 2 

Konuşma eğitimi: ifade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya, paragraf incelemeleri, giriş-gelişme-sonuç: ana düşünce: metin kurma çalışmaları: önemli yazar ve şairler hakkında bilgi

Ders Kitabı

 • Birinci,Necat, Aksan,Doğan;Her Yönüyle Dil, TDK, Ankara, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

 1. Alper,Yasemin, Türk Dili I-II Ders Notları
 2. Giray,Ülkü;Türkçe’yi Güzel Konuşma Ve Okuma Kılavuzu
 3. Aksoy,Ömer Asım; Dil Yanlışları,Türk Dil Kurumu,Ankara
 4. Demir, Nurettin. “Popüler Dil Tartışmalarına Dil İlişkileri Açısından Bakış”. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz. Ankara: Ankara Ticaret Odası-Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı, 37-44.
 5. Sağol, Gülden (Editör), Türk Dili Kitabı, Duyap Yayıncılık, İstanbul, 2006.

İngilizce – II (3-0 ) 3

Gelecek zaman, modals. Her konu bitiminde bu konularla ilgili egzersizlerle ingilizcelerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu dilbilgisi konularına ek olarak öğrencilere konuşmalarına yardımcı olması için faydalı kelimeler verilmektedir.

Ders Kitabı:

 • Lesley Shepton, Back Up Grammar, Orient Express, 2010.
 • English Result (Intermediate)

Yardımcı Ders Kitapları

 • English Result (Workbook), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi – II (2-0 ) 2 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi dersinin amaçlan ve inkılapla ilgili bazı kavramlar: 19.yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar: Mondros Mütarekesi Kurtuluş'a giden yol: ilk işgaller ve ülkenin durumu: milli mücadele dönemi: milli mücadelenin hazırlık aşaması.

Ders Kitabı

 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Safran, Mustafa, Gazi Kitabevi,  Ankara, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Selek, Sebahattin; Anadolu İhtilali Kastaş Yayınları

2. Yıl, 1. Dönem (Güz)

 

Sigortacılık I (3-0 ) 3

Sigorta ve Risk Kavramları: Sigortanın Temel Prensipleri, Sigortanın İşlevleri, Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve Yükümlülükleri, Sigortacılığın Tarihçesi , Sigorta Poliçesi ve Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Sigorta Primi ve Tarife Sistemi, Reasürans, Sigorta İşlemlerinin Organizasyon Yapısı, Türk Sigortacılık Sisteminde Bulunan Kuruluşlar

Ders Kitabı

 • Sigortacılık, (2010). (Editör: Kaya, Ferudun. Genişletilmiş 2. Bası), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Sigortacılık, Özbolat, Murat, Temel Sigortacılık, Ankara:Seçkin Yayıncılık, 2012

Hukukun Temel Kavramları (3-0 ) 3

Genel giriş; hukuk kuralları hakkında genel bilgi; hukukun kaynakları; hukukun dalları; hukukun temel kavramları: Hukuki işlem-akit: Tek taraflı, iki veya çok taraflı, sağlar arası, ivazlı-ivazsız, taahhüt-tasarruf, sebebe bağlı olan-olmayan; hak kavramı-hakkın türleri: Kamu haklan, özel haklar; kişiler hukuku; Gerçek kişiler: Hak ehliyeti, fiil ehliyeti; tüzel kişiler: hak ehliyeti, fiil ehliyeti; eşya hukuku: zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet.

Ders Kitabı

 • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Anayurt, Ömer, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Hukuk Bilgisi, Kocaman, Arif; Temel Eğitim Ve Strateji Yayınları, Ankara 1999
 • Önen, Mesut; Hukukun Temel Kavramları, Beta Yayınları, İstanbul, 1999
 • Esenler, Turhan; Hukuk Başlangıcı, Alkım Yayınları, İstanbul, 2000

Finans Matematiği (3-0 ) 3

Ticaret aritmetiği, basit faiz, iç iskonto ve dış iskonto dönem başı ve dönem sonu plasman; amortisman; cari hesaplar; faizli ve faizsiz hesaplar; mali matematik; bileşik faiz; rant; borçlanma taksitleri; kar hesaplan; maliyet üzerinden kar hesapları; satiş üzerinden kar hesapları; denk bonolar; taksitleme sermaye teşkili8plasman),bir borcun taksitle ödenmesi (amortisman), istikraz, borsa işlemler; kambiyo işlemleri.

Ders Kitabı:

 • Finans Matematiği Çalışma Kitabı, Uzunoğlu, Sadi, Literatür Yayınları, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Finans Matematiği, Rüzgar, Bahaddin; Türkmen Yayınevi, 2001.

Finansal Yönetim – I (3-0 ) 3

Finansal yönetime giriş; finansal analiz; finansal planlama; stok ve nakit yönetimi; alacakların yönetimi; kısa süreli finansman; paranın zaman değeri: Tek ödemeler; ödemeler serisi; tahvil değerlemesi; pay senedi değerlemesi; yatırım bütçelemesi; kaldıraç ve risk; risk ve gerekli getiri oranı; riskin pazar fiyatı; sermaye yapısı; temettü politikası; uluslararası finansal yönetimin temel kavramları.

Ders Kitabı

 • Finansal Yönetim, Niyazi Berk, İstanbu: Türkmen Kitapevi, 2011

Yardımcı Ders Kitapları

 • Okka, Osman, İşletme finansmanı, Ankara, 2006.
 • Erol Cengiz, İşletmelerde Finansal Yönetim, İmge Kitabevi, 1999.

Bankacılık Hizmet Ve Ürünleri (3-0 ) 3

Bankacılık sisteminin fonksiyonları, finansal aracılık fonksiyonunun boyut ve etkileri, Bankaların verdikleri finansal hizmet türleri itibarıyla uygulama ilkeleri ve mevzuatı. Bankacılık sisteminin küresel ve yerel boyutları, banka türleri ve merkez bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, ticari bankalar ve türleri, mevduat, türleri, işleyiş kuralları, mevduatla bağlantılı bankacılık işlem ve araçları, krediler ve genel tür ve yapıları, bankacılıkta saklama hizmetleri, bankacılıkta ödeme ve tahsilat hizmetleri, bankacılıkta garanti hizmetleri, bankacılıkta bilgilendirme ve belgelendirme, bankaların finansal yatırım hizmetleri, kredi kartları, bankacılıkta uluslar arası finansman işlemleri.

Ders Kitabı

 • Bankacılık işlemleri, Güney, Alptekin; Beta Basım Yayın,2010
 • Arman Tevfik ve Gürman Tevfik. Bankalarda Finansal Yönetime Giriş. Türkiye Bankalar Birliği. 1997.
 • İş Bankası Eğitim Yazı Grubu. Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel II. 1997.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bankacılık, (Ed. Kaya, Ferudun), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, (2012).(ISBN 978 - 605 - 377 - 6284).

Dönem Sonu Muhasebe İşlemeleri (3-0 ) 3

Duran Varlıklar ve Amortismanlar, Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi,. Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Hesapları, Muhasebe Kullanılan Defterler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Muhasebe Belgeleri, Ticari Mal İzleme Yöntemleri, Nazım Hesaplar, Muhasebe Fişleri, Tekdüzen Hesap Planındaki Hesapların İşleyişi ve Uygulamaları

Ders Kitabı

 • Genel Muhasebe, Gürbüz Gökçen, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Genel Muhasebe Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Uyumlu, Sevilengül Orhan;. Ankara: Gazi Büro Kitabevi,2007

İngilizce- III (3-0 ) 3

Orta seviyede ingilizce dil eğitimi

Ders Kitabı

 • English Result (Intermediate)

Yardımcı Ders Kitapları

 • English Result (Workbook), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi

 

2. Yıl, 2. Dönem (Güz)

 

Borçlar Hukuku (3-0 ) 3

Haksız fiiller, kusura dayanan sorumluluk, kusur aranmayan sorumluluk halleri, zararın tazmini, birden çok sorumluluk sebebi veya birden çok sorumlu bulunması, sebepsiz zenginleşme, özellik arz eden borç ilişkileri, üçüncü kişinin edimini taahhüt, üçüncü kişi yararına sözleşme, müteselsil borç, alacaklılar arasında teselsül, şarta bağlı borçlar, alacağın temliki ve borcun nakli.

Ders Kitabı

 • Borçlar Hukuku, Akıntürk, Turgut, Savaş Yayınevi, Ankara, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Yavuz, Cevdet, Beta Yayınları, İstanbul, 2000
 • Reisoğlu, Sefa, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Beta Yayınları, İstanbul, 2004

Finansal Yönetim – II (3-0 ) 3

Finansal yönetime giriş; finansal analiz; finansal pazarlama; stok ve nakit yönetimi; alacakların yönetimi; kısa süreli finansman; paranın zaman değeri: Tek ödemeler, ödemeler serisi; tahvil değerlemesi; pay senedi değerlemesi; yatırım bütçelemesi; kaldıraç ve risk; risk ve gerekli getiri oranı; riskin pazar fiyatı; sermaye yapısı; temettü politikası; uluslararası finansal yönetimin temel kavramları.     

Ders Kitabı

 • Finansal Yönetim, Niyazi Berk, İstanbul: Türkmen Kitapevi, 2011

Yardımcı Ders Kitapları

 • Finansal Yönetim, Aydın, Nurhan; Başar, Mehmet ve Metin, Coşkun, Detay Yayıncılık, 2009
 • İşletme finansı ve Finansal Yönetim, Usta, Öcal; Seçkin Yayınları, 2009.

İnsan Kaynakları Yönetimi (2-0 ) 2

İş analizi, insan kaynaklan planlaması personel bulma ve seçme, oryantasyon,   eğitim,   kariyer   yönetimi,   performans   değerlemesi,   ücret   yönetimi,   iş değerlemesi, disiplin; işgören sağlığı ve iş güvenliği, çalışma ilişkileri, insan kaynakları bilgi sistemi.

Ders Kitabı

 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Zeyyat Hatipoğlu, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2011

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mümin Ertürk, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2012

Banka Muhasebesi (3-0 ) 3

Banka ve banka muhasebesi; döner varlıklar; krediler; bağlı değerler; mevduat; özkaynaklar; faiz gelirleri; faiz giderleri; faiz dışı gelirler; faiz dışı giderler; nazım hesaplar; kambiyo muhasebesi; yılsonu işlemleri; tek düzen raporlama; günlük-haftalık vaziyetler ve aylık mizan; bilanço ve gelir gider tablosu; risk tabloları (kredi riski, sermaye yeterliliği riski, likitide riski, döviz kuru riski ve faiz oranı riski).

Ders Kitabı

 • Güney Alptekin, Banka Muhasebesi, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bayyurdoğlu, G.Mahir; Bankacılar için Banka Muhasebesi, Seçkin Yayınları,1999

Yönetim Muhasebesi (3-1 ) 4

Maliyet Davranış Modelleri, Katkı Payı Ve Başa baş Noktası Analizi, Maliyet Hesaplama Sistemleri Sorumluluk Muhasebesi Ve Transfer Fiyatlaması, JIT Ve Maliyet Muhasebesi, Maliyetler Ve İşletme Kararları, Fiyatlandırma, Müşteri Kârlılık Analizi, Değişim Mühendisliği, Maliyet Düşürme Teknikleri Sermaye Bütçelemesi, Maliyet Yönetimi, Hedef Maliyetleme, Değer Mühendisliği, Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Yaşam Dönemi Maliyetleme, Kaızen Maliyetleme, Kalite Maliyetleri, İşletme Bütçeleri Performans Ölçümü, Dengeli Puan Kartı, Standart Maliyet Sistemi Ve Esnek Bütçe

Ders Kitabı

 • Yönetim Muhasebesi, Süleyman YÜKÇÜ, İzmir: Altın Nokta Yayınları, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

 • Akdoğan, Nalan; Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001
 • Üstün, Rıfat, Yönetim Muhasebesi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1997
 • Gürsoy, Tuncer; Cudi,  Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2006
 • Ebiçlioğlu, Fatih vd.; Yönetim Muhasebesi, Türmob Yayınları, 2000
 • Karakaya, Mevlüt ; Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004
 • Büyükmirza, Kamil, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Barış Yayınevi, 1998 

Sigortacılık II (3-0 ) 3

Hasar ve Hasar karşılıkları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Altyapısı, Sigorta Türleri, Sigortacılık Faaliyetinin Denetimi, Sigortacılık Sektörü ve Vergilendirme. Avrupa Birliği Tek Sigorta Piyasası. Türk Sigortacılık Sektörünün AB Ülkeleri Sigortacılık ile Karşılaştırılması. Sigorta Pazarlaması.  Sigorta İşlemleri Muhasebesi

Ders Kitabı

 • Sigortacılık, (2011). (Editör: Kaya, Ferudun, Genişletilmiş 2. Bası), İstanbul: Beta Yayın.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Sigortacılık, Özbolat, Murat, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012

Mesleki Yabancı Dil – I (3-0 ) 3

Banka, sigorta, sermaye ve aktüarya konularında ilgili terminolojinin aktarılması kapsamında ingilizce akademik metinlerin yorumlanması ve tercüme edilmesi. Temel İngilizce gramer bilgisi ve günlük konuşmalarda en çok kullanılan kalıplar, basit okuma parçaları, bu parçalarla ilgili sorular sorma ve sorulan soruları yanıtlayabilme becerisi.

Ders Kitabı

 • Whitcomb, Alan; Comprehensive Business Studies, Longman, England, 2002

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yarmalı,Sabri; Temel Ticari Yazışmalar Kılavuzu, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000
 • Altıparmak, Artun; Ticari Yazışma Elkitabı, ABC Kitabevi, İstanbul, 1993    
 • Bankacılıkla ilgili makale ve kitaplar.

Staj I 
30 İşgünü


3. Yıl 1. Dönem

 

İstatistik – I (3-0 ) 3 

İstatistik tanımı,  işlevleri ve önemi; istatistiğin temel kavramları; verilerin toplanması; sınıflama ve gruplama; betimsel istatistik; değişkenlik, simetri ve basıklık ölçüleri; endeksler; çözümsel istatistik, SPSS.

Ders Kitabı:

 • Tekin, Vasfi Nadir, Spss Uygulamalı İstatistik Teknikleri, Seçkin Yayınları, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları

 • İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Yazar: Paul Newbold, Çevirmen: Ümit Şenesen, Literatür Yayıncılık, 2008

Davranış Bilimleri (3-0 ) 3 

 • Davranış Bilimlerinin Sosyal Bilimler İçerisindeki Yeri ve Önemi
 • Davranış Bilimlerinin Tanımı ve Gelişmesi
 • Davranış Bilimlerinde Metod, Davranışların Temel Kaynakları Olarak İhtiyaçlar
 • İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve İhtiyaçların Karşılanması
 • Savunma Mekanizmaları ve Normal Dışı Davranışlar, Davranış Düzleminin ve Sosyal Kurumların İnsan Davranışlarındaki Yeri ve Önemi
 • Davranış Düzlemi-Statü ve Rol Davranışları
 • Sosyal Kurumların İnsan Davranışlarındaki Yeri ve Önemi, Kültür ve Davranış
 • Kültürün Tanımı, Çeşitleri ve Kapsamı * Kültür Değişmeleri ve Davranış
 • Sosyal Çözülme ve Kitle Kültürü, Kişilik Davranışı
 • Kişilik Kavramı ve Kişilik Oluşumu
 • Kişilik Teorileri ve Tipleri
 • Bilinçaltı Kişilik Özelliklerinin Davranışsal Yönleri ve Kişiliğin Değerlendirilmesi Altıncı Bölüm: Sosyal Tabakalaşma ve Eğitim Yoluyla Sosyal Mobilitenin Sağlanması
 • Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Sınıflar
 • Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Eğitim Yoluyla Sosyal Hareketliliğin Sağlanması Yedinci Bölüm: Kişilerarası İletişim ve Etkili İletişim
 • Kişilerarası İletişim ve Etkili İletişim
 • Kitle İletişim ve Radyo-Televizyon Sosyolojisi
 • Bilgi Teknolojilerine Dayalı İletişim Sekizinci Bölüm: İnsan Davranışlarının Motivasyonu
 • Motivasyon Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkileri
 • Motivasyon Teorileri, Stress Yönetimi ve Davranış
 • Stresin Tanımı ve Benzer Kavramlarla İlişkileri
 • Başlıca Stres Kaynakları
 • Stresin Bireysel ve Örgütsel Etkileri
 • Stres Yönetimi ve Başa Çıkma Yolları

Ders Kitabı:

 • Davranış Bilimleri, Eroğlu, Feyzullah, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci, Erkuş, Adnan, Seçkin Yayıncılık, 2010.

3. Yıl 2. Dönem

Finansal Piyasalar Ve Kurumlar (3-0 ) 3 

Finansal piyasalar, finansal piyasaların unsurları, türleri ve fonksiyonları, para piyasaları, türleri, fonksiyonları, para piyasası araçları ve katılımcıları, sermaye piyasaları, türleri, fonksiyonları, sermaye piyasası araçları (tahvil ve hisse senedi), tahvil piyasaları, hisse senedi piyasası, türev piyasalar, uluslararası piyasalar, piyasaları düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ticari bankalar, yatırım bankaları ve kalkınma bankaları, banka dışı finansal kurumlar, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar ile sermaye piyasasında yatırımcının bilgilendirilmesi.

Ders Kitabı:

 • Dr. Batu Tunay. Finansal Sistem: Yapısı, İşleyişi, Yönetimi ve Ekonomisi. 2005.

Yardımcı Ders Kitabı

 • Frederick Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 2001.
 • Keith Pilbeam. Finance and Financial Markets. 2005.
 • Prof. Dr. İlhan Uludağ ve Prof. Dr. Erişah Arıcan. Finansal Hizmetler Ekonomisi / Piyasalar, Kurumlar, Araçlar. 2005.
 • Para Banka ve Finansal Piyasalar, Parasız, İlker, Ezgi Kitabevi, 2005.
 • Bankacılık işlemleri, Güney, Alptekin, Beta Basım Yayın,2010

Finansal Tablolar Analizi  (3 - 0 ) 3 
 

Öğrencilerin finansal tabloları etkin olarak kullanma, analiz etme ve yorumlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Giriş yapılan çeşitli muhasebe kavramları genişletilerek yeni konulara yer verilecektir. “Değer Yaratma” kavramı üzerinde durularak çeşitli finans teknikleri, özellikle rasyo analizi irdelenecektir.

Ders Kitabı

 • Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Gürsoy, Tuncer; Cudi,Beta Yayınları, İstanbul, 2006

Yardımcı Ders Kitapları

 • Akdoğan, Nalan; Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001
 • Üstün, Rıfat, Yönetim Muhasebesi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1997
 • Gürsoy, Tuncer; Cudi, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2006
 • Ebiçlioğlu, Fatih vd.; Yönetim Muhasebesi, Türmob Yayınları, 2000
 • Karakaya, Mevlüt; Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004
 • Büyükmirza, Kamil, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Barış Yayınevi, 1998 

Diş Ticaret Işlemleri Yönetimi (3 - 0 ) 3 

Dış Ticaret Tanımları, Dış Ticaretin Amaçları, Dış Ticaretin Gelişim Süreci, Dış Ticaret Türleri, Dış Ticarette Pazara Giriş Yöntemleri, Dış Ticaretin Yararları, Dış Ticaret Teorileri İhracat İşlemleri: İhracat Kavramı, İhracat Türleri, İhracat Rejim Kararları, Tahsil Şekilleri, Tahsil Süreleri, İhracat Bedelinin Tahsili, İhracat Denetimleri, Başlıca Finansman Yöntemleri, İthalat İşlemleri: İthalat Kavramı, İthalat Rejimi Kararı, İthalat Yönetmeliği Ve İthalata İlişkin Tebliğler, İthal Malların Sınıflandırılması (Türleri), İthalatta Dikkat Edilecek Hususlar, İthalatta İşlem Süreci, İthalatçıların Başlıca Finansman Yöntemleri, Kambiyo Mevzuati: Kambiyo’nun Tanımı ve Kapsamı, Dış Ticarette Kambiyo Yükümlülükleri, Kambiyo İşleminde Kullanılan Belgeler, Ödeme Yöntemleri: Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Belge Karşılığı Ödeme/Poliçeli Satış, Kabul Kredili Ödeme, Karşı Ticaret, Konsinye İhracat, Mahsuben Ödeme, Akreditif Diş Ticaret İşlemlerinde Sözleşmenin Önemi, Uluslararasi Teslim Şekilleri: Incoterms.

Ders Kitabı

 • Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Kaya, Ferudun (3 Bası), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Uluslararası Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Kaya, Ferudun (2011). İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ISMMMO) İstanbul, (İSMMMO Yayınları; 146, Mevzuat Serisi 10), ISBN: 978-975-555-208-8.

Ekonometri – I (3 - 0 ) 3 

Ekonometri nedir? Diğer disiplinler arasındaki yeri, amacı ve yöntemleri nelerdir?; veri türleri, stokastik-deterministik ilişki, model spesifikasyonu; regresyon kuramı; korelasyon kuramı; regresyon modelinin temel varsayımları ve tahmincinin özellikleri; tahmin edilen parametreler için hipotez testleri; determinasyon katsayısı; çoklu regresyon ve uygulaması; doğrusal regresyon modelinin uzantıları.

Ders Kitabı:

 • Ekonometriye Giriş, Yazar: James H. Stock, Çevirmen: Bedriye Saraçoğlu, Elif Yayınları, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Ekonometriye Giriş, Kutlar, Aziz, Nobel Basım Yayım, Ankara

4. Yıl 2. Dönem

 

Ulusulararası Finansman

Uluslararası Finansal Sistem, Döviz Rejiminin Esasları, Döviz Kuru Politikası, Döviz Piyasası, Vadeli Döviz İşlemleri, Forward Sözleşmeler, Futures Sözleşmeler, Swap, Döviz Opsiyon İşlemleri, Alım Opsiyonu, Satım Opsiyonu, Sermaye Piyasası Araçları, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Sermaye Piyasası KurumlarıLeasing (Finansal Kiralama), Faktöring, Forfaiting, Eximbank Kredileri, Ticari Bankalardan Sağlanan İhracat Kredileri, Prefinansman Kredileri, Karşı Ticaret, Teminat Mektupları, Yurtdışı İhracat Kredi Kurumlarından Sağlanan Krediler - (ECA), Dâhilde İşleme İzin Belgeleri, Yurt İçi Satış ve Teslimleri, Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgeleri, Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi, Tanitima Yönelik Teşvikler (Devlet Yardimlari), Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği, Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtımının Desteklenmesi, Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi, Ar-Ge Yardımı, İstihdam Yardımı, Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, Eğitim ve Danışmanlık Yardımı

Ders Kitabı

 • Uluslararası Finansman, Kaya, Ferudun (2011), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Dış Ticaret ve Finansmanı, Kaya, Ferudun, (2.Bası) İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2011.

Risk Yönetimi (3-0 ) 3 

Risk yönetimi kavramı ve kurumsal risk yönetim anlayışının gelişimi, temel yaklaşımlar ve çeşitli ülkelerdeki kurumsal yönetim uygulamaları, denetim ortamı ve denetim komitesi kavramı ve denetim komitesine ilişkin düzenlemler, denetim komitesinin organizasyon yapısı ve sorumluluları ile etkinliğinin arttırılması

Ders Kitabı:

 • Risk Yönetimi, Bolgun,Evren, Scala Yayıncılık, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

 • Demirbaş, Mahmut; Uyar, Süleyman; Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Denetim Komitesi, Güncel Yayınevi, 2006.

Bitirme Ödevi (0 - 1 ) 1 

Öğrenciler bireysel olarak bir öğretim elemanı danışmanlığında belli bir konuda dönem ödevi hazırlayacaklardır.


Seçmeli Dersler:

 

Ticaret Hukuku (3- 0) 3

Ticaret hukukunun esasları; ticari işletme; ticari iş ve ticari hüküm; tacir; tacir olmanın sonuçları; işletme adı, makine, haksız rekabet, ticari defterler; ticari borçlara ilişkin hükümler; sözleşmeler; tüccar yardımcıları; komisyon; acenta.

Ders Kitabı

 • Ticari İşletme Hukuku, Bahtiyar, Mehmet, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Dikici, M. Fatih; Ticaret Hukuku 2, Seçkin Yayınları, 2008

Kartlı Ödeme Sistemleri (3- 0) 3

Kredi Kartının Tanımı, Kredi Kartlarının Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi, Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması, Türkiye’de Kredi Kartı Uygulamalarını Düzenleyen Hukuki Çerçeve, Kartlı Ödeme Sistemleri, Kredi Kartlarının Sınıflandırılması, Kredi Kartlarının Makro Ekonomik Etkileri, Kredi Kartlarının Yararları, Kredi Kartı Taraflarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar, Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Kredi Kartlarının Geleceğine Bir Bakış, Kredi Kartı Pazarlamasına Güncel Yaklaşımlar, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Ders Kitabı

 • Kaya, F. (2009). Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği. Yayın No: 263.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bankacılıkta Kredi Tahsisi, Yazıcı, Mehmet, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Bankacılık Teorisi ve Politikası (3- 0) 3

Ekonomideki fonların kaynakları ve kullanım alanları, ödünç verilebilir fonların arz talep denge koşullan, bankaların fon kullanım seçenekleri, bankalarda rekabet koşulları, bankacılık sisteminin gelişimi ve karakteristik özellikleri.

Ders Kitabı

 • Bankacılık Teori, Uygulama ve Yönetimi, Mehmet Takan/Melek Acar Boyacıoğlu, Nobel Yayınevi,2002

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yeni Yüzyılda Bankacılık, Targan Ünal,Derin Yayıncılık, 2009.
 • Bankacılıkta Kredi Tahsisi, Yazıcı, Mehmet, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

İstatistik – II (3- 0) 3

Örnekleme teorisi; istatistiksel tahmin teorisi; istatistiksel karar alma teorisi; küçük örnekleme teorisi; ki-kare testi; regresyon ve korelasyon analizi; zaman serileri çözümlemesi.

Ders Kitabı:

 • Serper,Özer; Uygulamalı İstatistik I, Ezgi Kitap Evi Yayınları,Eylül 2000
 • İstatistiksel Karar Almada Veri Analizi, Ahmet Mete Çilingirtürk, Seçkin, Ankara 2010

Yardımcı Ders Kitapları

 • Newbold, Paul; İşletme ve İktisat İçin İstatistik,IV. Basımdan (çeviren Ümi ŞENESEN), Literatür Yayıncılık Dağıtım Pazarlama San. Ve Tic. Ltd.Şti. Eylül 2000, İSTANBUL
 • Gürsakal,Nemci, İstatistik Soruları ve Testleri, Alfa Basım Yayım Dağıtım,Ekim 1999

Para Teorisi Ve Politikası (3- 0) 3

Para teorisi ve para politikasının tanımları; paranın tanımı, özellikleri, fonksiyonları; para miktarı, tanımları; para rejimleri ve temel ilkeler; para talebi teorisi (farklı yaklaşımlarda); para arzı teorileri; faiz teorileri; ödemeler dengesi ve para miktarı. Para politikasına giriş, amaçları, araçları ve para arzı göstergeleri ve para arzının kontrol edilebilirliği; geleneksel makro genel denge yaklaşımı ve para; geleneksel yaklaşımda parasal analiz; klasikledde, nakit akımı ve bankacılık ilkeleri; klasiklerde dolaylı mekanizma; Walrascı genel denge; Keynesci makro yaklaşım ve para, mal piyasasında IS eğrisi; para piyasalarında denge ve LM eğrisi; IS - LM analizinde genel denge; Pigou etkisi; reel balans etkisi; Philips Eğrisi; ekonominin arz cephesi ve AS-AD analizi; parasalcı yaklaşım (monetarist görüş); yeni klasik ekol,yeni klasik iktisatçılar ve Avusturya ekolu, rasyonel beklentiler hipotezi, yeni klasik genel denge, Lucas arz eğrisi ve para, enflasyon teorisi; maliyet enflasyonu; istikrar politikaları ve parasal krizler ile ülke tecrübeleri

Ders Kitabı:

 • Para Politikası Parasız, İlker; Ezgi Kitapevi, Bursa, 2003.  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Akdiş, M.; Para Teorisi ve Politikası,Gazi Kitabevi, 2006.
 • Mishkin, Frederic;Para Teorisi- Politikası, Bilim Teknik Yayınevi, 2000.

Yatırım Analizi Ve Portföy Yönetimi (3- 0) 3

Kurumsal ve bireysel yatırımlar, para ve sermaye piyasaları araçları ve değerlemesi, sermaye piyasası kurumlan, sermaye piyasası işlemleri, menkul kıymet borsaları ve İMKB, hisse senedi piyasa endeksleri.Etkin piyasalar varsayımı, tek bir yatırımın getirişi, tek bir yatırımın riski, portföyün riski ve getirişi, optimal portföy, finansal varlıkları fiyatlandırma modeli, portföy performans değerlendirilmesi. Endeks modelleri; pazarın etkinliği; sabit getirili menkul kıymetler; makro ekonomi ve sektör analizi; özsermaye değerleme modelleri; fmansal tablo analizi; portföy performans değerleme; emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.

Ders Kitabı

 • Bolak,Mehmet; Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi,Beta İstanbul 1999

Yardımcı Ders Kitapları

 • Karslı, Muharrem, Sermaye Piyasası Borsa Menkul Kıymetler, İrfan Yayımcılık, İstanbul, 1994
 • Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, İMKB, İstanbul, 1995 Ceylan, Ali; Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, Ekin Kitapevi Yayınları, 1998.
 • Karan, Mehmet B.; Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitapevi, 2004.

Kamu Maliyesi (3- 0) 3

Kamu maliyesinin mahiyeti ve tanımı, kamu kesimi ekonomisi, kavramlar, kurumlar ve kurallar, kamusal mallar, kamu ekonomisi ve Türkiye uygulaması, devlet faaliyetleri, çeşitli yaklaşımlar, kamu harcamalarının mahiyeti, kamusal finansman, özellikler, kamu gelirler, türleri, vergi kavramı ve vergi teorileri, vergileme tekniği, vergi eşitleri, gelir, servet ve harcama vergileri, vergi sistemleri.

Ders Kitabı

 • Akdoğan, Abdurrahman; Kamu Maliyesi,Gazi Yayınevi, Ankara, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

 • Nadaroğlu, Halil; Kamu Maliyesi Teorisi,  Beta Yayınları, İstanbul, 1992

Finansal Hizmetler Pazarlaması (3- 0) 3

Pazarlama   kavramı;   pazarlama   yaklaşımları;   işletme   yönetiminde pazarlama yönetiminin yeri; pazarlama stratejisi; pazarın incelenmesi; pazarlama karması stratejileri

Ders Kitabı

 • Şendoğdu,Aslan; Sezgin Mete; Banka Hizmetleri Pazarlaması, Nüve Kültür Merkezi,2008

Yardımcı Ders Kitabı

 • Bankacılık, (Ed. Kaya, Ferudun), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, (2012).(ISBN 978 - 605 - 377 - 6284).

Ekonometri – II (3- 0) 3

Klasik    doğrusal    regresyon    modeli,    çok    değişkenli    regresyon modeli,varsayımlar,   varsayımlardan   sapmalar;    otokorelasyon   ve    sınanması,   ortadan kaldırılması; değişen varyans ve sınanması; model spesifİkasyonu; nedensellik testleri; eş-anlı denklem sistemleri.

Para, döviz ve sermaye piyasaları; organize ve organize olmayan piyasalar; vadeli piyasa işlemlerinin önemi; fonvard piyasa işlemleri,swap, future, option ve diğer vadeli piyasa işlemleri, türev enstrümanların fİyatlanması, Türkiye'de vadeli piyasa işlemleri.

 

Ders Kitabı:

 • Chambers, Nurgül R.;Türev Piyasalar, Beta Basım Yayın, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yıldırak, K; Türev Ürün Fiyatlama Teknikleri, Literatür Yayınları, 2008.

Bankacılık Hukuku (3- 0) 3

Türk Banka Hukuku, banka hukukun konusu, banka hukukunun kaynakları (kanunlar, bakanlar kurulu kararnameleri, yönetmelik ve tebliğler), bankacılık sektörünün örgütlenmesi (:bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu; TCMB,TMSF,TBB) , banka işletmesi kavramı (tanımı,nitelik ve özellikleri, türleri/mevduat açısından bağlı oldukları kurallar açısından, ülke mevzuatı açısından) bankaların kuruluşu, (kuruluş aşamaları, Türkiye’de banka olarak kurulma; yurtdışında kurulu bir bankanın Türkiye’de şube açması, kuruluş için izin başvurusu, iznin verilmesi ve iptali), bankaların faaliyete geçmesi, bankaların teşkilatına, çalışanlarına ve çalışma düzenine ilişkin hukuki düzenlemeler, bankacılık işlemleri/sözleşmeleri (mevduat ve kredi sözleşmesi), bankaların yapamayacağı işlemler, bankaların iç denetimi ve dış denetimi, dış denetim birimleri olarak BDDK ile TCMB denetimi, denetimin sonuçları (önlem alınmasını gerektiren haller ve alınacak önlemler). bankaların devir, birleşme, bölünme ve tasfiyeleri.

Dersin Kitabı

 • Seza Reisoğlu, Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Kemal Çevik, Banka Hukuku, Ankara 2009.
 • Servet Taşdelen, Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara 2006.
 • Şener Akyol, Banka Sözleşmeleri, İstanbul 2001.
 • Ünal Tekinalp, Ünal Tekinalp'in Banka Hukukunun Esasları, İstanbul 2009.
 • Özmen, Remzi; Bankacılık Kanunu,Seçkin Yayınları,2010
 • Öncel, Mualla; Çağan, Nami; Mali Hukuk Bilgisi,Seçkin yayıncılık,2005

Finansal Piyasalar ve Kurumlar II (3 – 0) 3

Finansal piyasalar, finansal piyasaların unsurları, türleri ve fonksiyonları, para piyasaları, türleri, fonksiyonları, para piyasası araçları ve katılımcıları, sermaye piyasaları, türleri, fonksiyonları, sermaye piyasası araçları (tahvil ve hisse senedi), tahvil piyasaları, hisse senedi piyasası, türev piyasalar, uluslararası piyasalar, piyasaları düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ticari bankalar, yatırım bankaları ve kalkınma bankaları, banka dışı finansal kurumlar, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar ile sermaye piyasasında yatırımcının bilgilendirilmesi.

Ders Kitabı:

 • Dr. Batu Tunay. Finansal Sistem: Yapısı, İşleyişi, Yönetimi ve Ekonomisi. 2005.

Yardımcı Ders Kitabı

 • Frederick Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 2001.
 • Keith Pilbeam. Finance and Financial Markets. 2005.
 • Prof. Dr. İlhan Uludağ ve Prof. Dr. Erişah Arıcan. Finansal Hizmetler Ekonomisi / Piyasalar, Kurumlar, Araçlar. 2005.

Toplam Kalite Yönetimi (3- 0) 3

Kalite kavramı, kalite yönetimi, toplam kalite yönetimi, ISO 9000 standartları, toplam kalite yönetimi uygulaması ve Türkiye'de toplam kalite yönetimi konularının detaylı olarak incelenmesi. Kalite ve kalite yönetiminin tarihi gelişim süreci; klasik yönetim anlayışı ile toplam kalite yönetiminin karşılaştırılması Toplam kalite yönetiminin Türkiye uygulaması, ISO 9000 standartlar serisi, kalite güvence sistemi kuruluş çalışmaları ve belgelendirme konulan.

Ders Kitabı

 • Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar, Hasan Şimşek, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Yardımcı Ders Kitabı

 • Şale,İsmail; Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık,2005

Bankacılıkta Kredi Yönetimi (3- 0) 3

Banka  kredilerinin tanımı ve kapsamı-kredilendirme politikaları ve ilkeleri-kredilendirme süreci ve organizasyonu-kredi türleri ve sınıflandırma ölçütleri  -nakdi krediler-gayri nakdi krediler-dış krediler-bireysel krediler-kredi yaraşırlığı belirlemesinde nitel değerlemeler-kredi yaraşırlığı belirlemesinde nicel değerlemelersorunlu krediler- kredilerin izlenmesi-ve kredi verimliliği banka kredilerine alternatifler.

Dersin Kitabı

 • Birgül Şakar, Banka Kredileri ve Yönetimi; Beta Yayınları, 2011

Dersin Yardımcı Kitabı:

 • Yaslıdağ, Beyhan; Kredi Derecelendirme Sistemi, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2007.
 • Babuşçu, Şenol; Bankacılıkta Risk Derecelendirmesi ve Türk bankacılık Sektörüne Uygulanması, SPK Yayını, 1997
 • Öztin Akgüç, Mali Tabloların Analizi; Avcıol Basım Yayın, 2010

Fon Yönetimi (3- 0) 3

Fon yönetimi kapsamında risk ve aktif-pasif yönetimi, fon yönetimi ve yatırım stratejileri, fon yönetimi ve ticari işlem stratejileri, fon yönetimi ve finansal enstrümanların fiyatlandmlması, ayrıca fon yönetiminde uluslararası piyasa işlemleri, enformasyon ve tahmin teknikleri

Ders Kitabı

 • Şendoğdu, A.Aslan; Bankalarda Fon Yönetimi & Kurumsal Yönetişim, Gençlik Kitabevi, 2010

Dersin Yardımcı Kitabı:

 • Yaslıdağ, Beyhan; Kredi Derecelendirme Sistemi, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2007.
 • Öztin Akgüç, Mali Tabloların Analizi; Avcıol Basım Yayın, 2010

Finansal Ekonometri (3- 0) 3

Temel ekonometrik tekniklerin finansal verilerin analizinde kullanılması üzerinde durularak çeşitli finansal model uygulamaları yapılacaktır. Finans teorisi ve istatistik dersinin devamı niteliği taşıyan bu derste, zaman serileri modelleri, dinamik modeller (AR,MA,ARMA,AR) ve tahmin tekniklerine giriş yapılacaktır. Panel Veri-Temel Kavramlar, Doğrusal Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri, Tek Yönlü Birim Etkiler Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri, Tek Yönlü (Zaman Etkileri), İki Yönlü ve Çoklu Etkiler Panel Veri Modelleri, Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihleri, Panel Veri Modellerinde Temel Varsayımların Testleri, Heteroskedasite, Otokorelasyon ve Birimler Arası Korelasyonun Varlığında Dirançli Tahminciler ve Yöntemler

Ders Kitabı

 • Panel Veri Ekonometrisi, Ferda Yerdelen Tatoğlu, Beta Yyaınevi:İstanbul, 2012.

Yardımcı Ders Kitabı

 • EViews ileTemel Ekonometri, Selahattin Güriş/Ebru Çağlayan/Burak Güriş, Der Yayınevi,İstanbul

Para ve Banka (3  - 0) 3

Parasal sistemin işleyişi ve yapısı irdelenerek, merkez bankacılığı ve para / sermaye piyasalarının işlevleri tartışılacaktır. Ders, para teorisi ve politikalarına giriş niteliğindedir.  

Ders Kitabı

 • Parasal İktisat - Kuram ve Politika, Fatih Özatay, Efil Yayınevi,

Yardımcı Ders Kitabı

 • Şendoğdu, A.Aslan; Bankalarda Fon Yönetimi & Kurumsal Yönetişim, Gençlik Kitabevi, 2010

Türev Piyasaları (3- 0) 3

Future (mali gelecek), opsiyon ve vadeli işlem piyasaları gerek teorik gerekse amprik bir yaklaşımla incelenecektir. Bu araçların ne şekilde kullanıldığı, risk yönetimi açısından önemi, fiyatlaması ile finans piyasalarının yanı sıra diğer piyasalardaki uygulamalar ayrıntılı olarak irdelenmektedir. Future (mali gelecek), opsiyon ve vadeli işlem piyasaları gerek teorik gerekse amprik bir yaklaşımla incelenecektir. Bu araçların ne şekilde kullanıldığı, risk yönetimi açısından önemi, fiyatlaması ile finans piyasalarının yanı sıra diğer piyasalardaki uygulamalar ayrıntılı olarak irdelenmektedir

Ders Kitabı:

 • Chambers, Nurgül R.;Türev Piyasalar, Beta Basım Yayın, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yıldırak, K; Türev Ürün Fiyatlama Teknikleri, Literatür Yayınları, 2008.

Reasürans  (3- 0) 3

Genel olarak reasürans, İhtiyari Reasürans, Bölüşmeli - Otomatik Reasürans  anlaşmaları;  Kotpar  anlaşmaları, Eksedan anlaşmaları, İhtiyari anlaşmalar, Kotpar - Eksedan karışımı anlaşmalar, Bölüşmeli - Eksedan karışımı anlaşmalar, Bölüşmeli - Otomatik reasürans anlaşmasının ortak hükümleri. Bölüşmesiz Reasürans anlaşmaları; Hasar Fazlası Reasürans, Hasar Oranı Reasürans. Pool Anlaşmaları, Reasürans Uygulamaları.

Ders Kitabı: 

 • Hilmi Acınan, Reasürans, İstanbul, 2005.

Sosyal Psikoloji (3- 0) 3

 Sosyal Psikoloji Nedir? / Sosyal Psikolojinin Tarihçesi /  Bilimsel Araştırmanın Amaçları / Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri / Toplumsal Etki ve Uyma Davranışı /  Toplumsal Algı / Kişilerarası Algı ve Yükleme / Etkileyici İletişim ve İkna / Tutumlar ve Davranışlar / Toplumsal Rol ve Statü / Grup Yapısı ve Liderlik  / Saldırganlık ve Şiddet / Toplumsal Tabakalaşma / Eğitim ve Toplumsallaşma / Din ve Toplumsallaşma / Medya ve Toplumsallaşma.

Ders Kitabı

 • Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Ruth A. Wallance/Alison Wolf, (Çevirmen:Leyla Elburuz/M. Rami Ayas, Doğu – Batı Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitabı

 • Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman, Çevirmen: Abdullah Yılmaz, Ayrintı Yayıcılık, 2010.

Yönetim ve Organizasyon (3- 0) 3

 Temel Kavramlar, Yönetim ve Yönetici Kavramları, Yöneticilik Rolleri / Yönetim Yaklaşımlarına Genel Bakış ve Klasik Yaklaşım Öncesi Katkıda Bulunanlar / Klasik Yönetim Yaklaşımları / Neoklasik ve İnsan İlişkileri Yaklaşımı / Modern Yaklaşımlar: Sistem Yaklaşımı / Durumsallık Yaklaşımı / Batı Yönetim Biçimi Karşısında Japon Yönetim Uygulamaları ve Yönetimde Z Teorisi / Yönetimde Mükemmellik Yaklaşımları / Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı / Küreselleşmenin Yönetime Etkileri ve 21. Yüzyılda Yönetim / Organizasyonlarda Amaç Belirleme ve Planlama / Yönetimde Karar Verme Süreci / Organizasyonun Tanımı, Önemi ve Süreci / Organizasyonun İlkeleri / Organizasyonda Bölümlere Ayırma / Organizasyonda Bölümlere Ayırmada Kullanılan Temel Ölçütler / Organizasyon Oluşturmada İş ve Mevkii Tanımları / Yönetimde Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı / Komite Yönetimi ve Komite Organizasyonları / Matriks Örgütleme ve Sorunları / Şebeke Organizasyonlar / Yığışım Türü Organizasyonlar / Organizasyonlarda Güdüleme / Önderlik ve Önder Davranışlarının Analizi / Organizasyonun Yapısını Oluşturan Birimlerin Birbirleriyle Koordinasyonu / Organizasyonlarda Kontrol Faaliyetleri ve Uygulaması

Ders Kitabı:

 • Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınevi, 2008.

Yardımcı Ders Kitabı

 • Richard Daft, Organization Theories, New Jersey Hall, 2005
 • Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2006.

Güncel Finansal Sorunlar (3- 0) 3

Bu dersin amacı parasal ekonomi ve bankacılık konuları odağında Türkiye ve Dünya'daki ekonomik gelişmeleri, para ve sermaye piyasalarını analitik çerçevede yorumlamaktır. Dönem boyunca Türkiye Ekonomisine Genel Bakış, Para ve Bankacılık Temel Kavramlar, Merkez Bankası, Türk Bankacılık Sisteminin Gelişimi ve Mevcut Durumu, Para Arzı, Kur Rejimleri, Kamu Bütçesi, Döviz Piyasaları, Ödemeler Dengesi, Mali Politika, Borç Dinamikleri ve  Enflasyon İstikrarı işlenecek temel konular arasında yer alıcaktır.

Dersin Kitabı

 • Kasım Eren, Avrupa Birliğinde ve Türkiye'de Bankacılık, Beta Basım Yayın, 1996.

Yardımcı Ders Kitabı

 • Turhan Korkmaz, Ali Ceylan, Sermaye Piyasası Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi, 2007.
 • Ünal Tekinalp, Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları, Vedat Yayınevi, 2009.

Araştırma Yöntemleri (3 - 0)3

Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmenin önemi, bilimsel araştırmalarda amaç ve araştırma türleri, araştırma konusunun seçimi, sınırlandırılması ve geçici plan hazırlanması, kaynakların araştırılmasında kütüphanelerden yararlanma, kaynakların bilimsel niteliklerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi, araştırmanın yazılması; üslup ve metnin yazılması, araştırmanın yazılması; biçimsel koşullar, araştırmanın yazılması; metin aktarmaları ve bilimsel etik, araştırmanın yazılması; dipnotlarının ve kaynakçanın yazılımı, araştırma metninin bilgisayarda yazılmasında biçimsel kurallar, e- kaynaklar.

Dersin Kitabı

 • Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma El Kitabı, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları, 2007

Yardımcı Ders Kitabı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), .A.Hamdi İslamoğlu, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.