ZORUNLU DERSLER

 

I. YIL / I. DÖNEM

 

BAF0101 Mikro Ekonomi (3-0-3)  AKTS : 5

Bu dersin amacı, ekonomi biliminin bazı temel analiz tekniklerini ya da analiz araçlarını sistemli bir şekilde ortaya koymaktır. Bu derste, bu nedenle teorik ve sayısal problemler ayrıntılı ve aşamalı çözümleri ile birlikte sunulmaktadır. Dönem boyunca Mikro iktisat kavramı, piyasa mekanizması, çeşitli piyasa talep eğrileri, Talep ve arz esneklik şekilleri ile ilgili uygulamalar, Tüketici teorisi uygulamaları, Standart olmayan kayıtsızlık eğrileri, Tüketici davranışları üzerinde gelir ve fiyat değişmelerinin etkisi, İkame ve gelir etkileri, üretim teorisi uygulamaları, Üretici dengesi uygulamaları, genişleme yolu, ikame ve çıktı etkisi, Üretim maliyeti uygulamaları, ölçeğe göre getiri, Tam rekabet piyasası ve piyasada fiyatın belirlenmesi, Maliyet farklılıkları, kısa ve uzun dönem firma dengesi, Monopol piyasa ve monopolcü firma gelirleri uygulamaları, Monopol piyasada fiyat farklılaştırması uygulamaları, oligopol piyasa, Dirsekli talep eğrisi modeli, monopollü rekabette kısa ve uzun dönem dengesi, Üretim faktörlerinin fiyatlanması, genel denge ve refah ekonomisi işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.


BAF0103 İşletme Yönetimi  (3-0-3)  AKTS : 4 

İşletme kavramı ve işletme bilimi, Örgüt ve işletme, Yönetim ve yönetici, İşletmenin amaçları,  İşletme yönetiminin amaçları ve diğer başarı ölçütleri, İşletmelerin sınıflandırılması, Açık bir sistem olarak işletmeler, İşletmeyi oluşturan faktörler, İşletme ve dış çevre, İşletme ve çevre etkileşimi, Kuruluş çalışmaları, İşletmelerde kapasite kullanımı ve büyüme, İşletmenin temel fonksiyonu: Yönetim, Araştırma-Geliştirme be yenilik yapma, Pazarlama, finansman, üretim, personel, Halkla ilişkiler, Muhasebe-tedarik- satın alma, Sistemin işleyiş süreci


BAF0105 Muhasebe I  (3-1-4)  AKTS : 5

Temel muhasebe teknikleri, muhasebede hesaplar; hesapların türleri ve özelliklerine göre işleyişleri; kesin mizan ve bilanço; gider türleri hesapları ve kesilen vergiler; senet hesaplan; maddi duran varlıklar ve amortismanlar; hisse senetleri ve tahviller hesapları; muhasebe defterleri.


BAF0107 Bankacılığa Giriş (3-0-3)  AKTS : 5 

Banka ve Bankacilik Kavramlari * Temel Bankacilik Ürün ve Hizmetleri * Dünyada ve Türkiye'de Bankaciligin Tarihsel Gelisimi * Bankalarin Kuruluşu, Faaliyete Geçmesi, Şube Açılması ve İradi Tasfiyesi * Banka Türleri * Merkez Bankaciligi * Kalkinma ve Yatirim Bankaciligi * Katilim Bankaciligi ve Türkiye/deki Gelişimi * Bankacilik Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyen Otoriteler


BAF0109 Akademik Okuma ve Yazma (1-1-2)  AKTS : 3

Dersin okuma bölümleri finans, bankacılık, işletme ve iktisatın temel kavramlarını içeren metinler üzerinde yoğunlaşılacaktır. Tasvir, tanımlama ve örnekleme, kıyaslama, rapor yazma, arastırma hazırlama, sunum yapma, vb. Üniversite eğitimini tamamlayıcı konuları içermektedir. Diğer konu başlıkları ise şunlardır;  bilimsel araştırmaları okuma ve yazma kavramları, sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları, araştırma modelleri, veri toplama yolları, verilerin analizi, rapor yazma, Araştırma sonuçlarının kullanımı, İnternette bilimsel araştırma yöntemleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.


TURG0101 Türk Dili I  (2-0-2)  AKTS : 2 

Türk Dili Dersinin Amacı ve İlkeleri, Konuların Tanıtımı, Ders İzleme Yöntemi / Yapı Bakımından Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri / Dil Türleri: Konuşma Dili, Yazı Dili, Lehçe, Ağız, Argo / Türk Dilinin Tarihçesi, Türklerin Kullandıkları Yazılar, Yazı ve Dil Devrimi / Türkçenin Özellikleri / Düşünce Yazıları İnceleme Planı, Konu, Tema, Ana Düşünce Saptama Yöntemleri / Yazım Kuralları, Noktalama / Anlatım Kuralları ve Biçimleri: Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım / Plan, Paragraf Kurma, Özet Çıkarma / Düşünce Yazıları İncelemelerinin Sözlü Sunumları ve Değerlendirilmesi / Türkçenin Sorunları ve Dil Edinimindeki Bozukluklar, Dil Yanlışları / Türk Dilinde Yabancı Sözcükler ve Öğelerin Yanlış Kullanımı / Resmi Yazışmalar: Dilekçe, Özgeçmiş,  İş Mektupları / Yazım ve Noktalama İle İlgili Uygulamalar.


INGG0101 Yabancı Dil – I (İngilizce) (3-0-3)  AKTS : 4 

Başlangıç seviyesinde ingilizce dil eğitimi. Bu dersin amacı başlangıç seviyesinde İngilizce öğretmektir. be: present, simple  - positive,  present simple - negative, present simple - questions and short answers, present simple - who, what, where, how, a and an, pluralsingular, have got -  has got, there is - there are, present simple - positive - negative, present simple - questions and short answers, present continuous - positive and negative, present continuous - questions and short answers, present continuous - present simple, past simple  - was - were - had dönem boyunca işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.


ATAG0101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  (2-0-2)  AKTS : 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin amaçlan ve inkılapla ilgili bazı kavramlar: 19.yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar: Mondros Mütarekesi Kurtuluş'a giden yol: ilk işgaller ve ülkenin durumu: milli mücadele dönemi: milli mücadelenin hazırlık aşaması.


 

I. YIL / II. DÖNEM

 

BAF0102 Makro Ekonomi (3-0-3)  AKTS : 5

Makro iktisada giriş, makro iktisadın amacı ve araçları; milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi; klasik analiz; milli gelirin belirlenmesi ve denge gelir düzeyi, toplam arzın etkisi, çarpan, hızlandıran; bütçe, kamu kesimi, kamu gelirleri, kamu harcamaları, denk bütçe çarpanı; dışa açık ekonomide milli gelirin belirlenmesi; para ve bankacılık sistemi, para, faiz ve milli gelir ilişkisi, IS-LM analizi; enflasyon, türleri, kaynakları, etkileri, politikalar ve görüşler, enflasyon ve işsizlik, Philips Eğrisi.


BAF0104 Matematik (3-0-3)  AKTS : 4 

Küme kavramı ve kümeler, sayı kümeleri, bağıntı ve fonksiyon, doğrusal fonksiyonlar ve doğrunun analitik incelenmesi, ikinci dereceden fonksiyonlar, limit ve süreklilik


BAF0106 Muhasebe- II (3-0-3)  AKTS : 5 

Katma değer vergisi hesaplan; tek düzen hesap planı; defterlerin yasal esaslara uygun olarak tutulması bir defter tutma uygulaması; özellik arz eden diğer yardımcı defterler; ticari mallar hesabına kayıt yöntemleri; dönem ayarlayıcı hesaplar ve diğer bazı hesaplar; değersiz ve şüpheli alacaklar; nazım hesaplar; ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu dipnotları; sabit kıymetlerde yeniden değerleme; muhasebe belgeleri; muhasebede fiş kullanılması; bilgisayarlı muhasebe.


BAF0108 Bilişim Teknolojileri (2-1-3)  AKTS : 4 

Bilgisayarın Birimleri/Bölümleri / İşletim Sistemleri / Veri Tabanları/ Windows İşletim Sistemi Hakkında Bilgiler Kısa Yol Yeni Program Ekle- Kaldır / Kelime İşlemciler Hakkında Bilgiler / Word: Menü ve Araç Çubukları / Biçim Araç Çubuğu, Dosya ve Düzen Menüsü / Metin Biçimlendirme, Sekmeler ve Görünüm Menüsü / Ekle Menüsü, Biçim Menüsü / Araçlar Menüsü ve Tablo Menüsü / İçerik ve Index Hazırlama / Veri Birleştirme / Şifreleme ve Güvenlik Özellikleri/Sayfa Ayarları / İşlem Tabloları / Excel ve Özellikleri / Excel De Dosya Düzen Görünüm ve Ekle Menüleri / Excel De Biçim ve Araçlar Menüleri / Excel De Veri ve Pencere Menüsü/ Formül Yazma / Fonksiyonlar / Pivot Tablolar Oluşturma / Birleştirme Özelliği / Power Point Genel Özellikleri / Tüm Şablonları Kullanarak Power Pointte Sunu Hazırlama/ Efektler, Animasyonlar


BAF0110  Bankacılık İlkeleri ve Yönetimi (3-0-3)  AKTS : 4 

Kredi Türleri * Kredi Kartlari * Bankacilikta Istihbarat * Bankalarda Kredi Taleplerinin Degerlendirilmesi * Bankacilikta Risk Yönetimi * Bankalarda Aktif - Pasif Yönetimi * Banka Birlesmeleri * Uluslararasi Bankacilik * Türk Bankacilik Sektöründe Yabancı Bankalar * Türk Bankacilik Sektörünün AB Ülkeleri Bankacilik Sektörü ile Karsilastirilmasi * Elektronik Bankacilik * Bankacilikta Dıs Ticaret İslemleri * Bankalarin Vergi Mevzuati Karsisindaki Yükümlülük * banka İsletmeciligi Pazarlama Sorunları


TURG0102 Türk Dili II  (2-0-2)  AKTS : 2 

Konuşma eğitimi: ifade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya, paragraf incelemeleri, giriş-gelişme-sonuç: ana düşünce: metin kurma çalışmaları: önemli yazar ve şairler hakkında bilgi


INGG0102 Yabancı Dil II  (İngilizce) (3-0-3)  AKTS : 4

Gelecek zaman, modals. Her konu bitiminde bu konularla ilgili egzersizlerle ingilizcelerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu dilbilgisi konularına ek olarak öğrencilere konuşmalarına yardımcı olması için faydalı kelimeler verilmektedir.


ATAG0102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II  (2-0-2)  AKTS : 2 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi dersinin amaçlan ve inkılapla ilgili bazı kavramlar: 19.yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar: Mondros Mütarekesi Kurtuluş'a giden yol: ilk işgaller ve ülkenin durumu: milli mücadele dönemi: milli mücadelenin hazırlık aşaması.


 

II. YIL / III. DÖNEM

 

BAF0201 Sigortacılık I (3-0-3)  AKTS : 4

Sigorta ve Risk Kavramları: Sigortanın Temel Prensipleri, Sigortanın İşlevleri, Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve Yükümlülükleri, Sigortacılığın Tarihçesi , Sigorta Poliçesi ve Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Sigorta Primi ve Tarife Sistemi, Reasürans, Sigorta İşlemlerinin Organizasyon Yapısı, Türk Sigortacılık Sisteminde Bulunan Kuruluşlar


BAF0203 Hukukun Temel Kavramları (3-0-3)  AKTS : 4

Genel giriş; hukuk kuralları hakkında genel bilgi; hukukun kaynakları; hukukun dalları; hukukun temel kavramları: Hukuki işlem-akit: Tek taraflı, iki veya çok taraflı, sağlar arası, ivazlı-ivazsız, taahhüt-tasarruf, sebebe bağlı olan-olmayan; hak kavramı-hakkın türleri: Kamu haklan, özel haklar; kişiler hukuku; Gerçek kişiler: Hak ehliyeti, fiil ehliyeti; tüzel kişiler: hak ehliyeti, fiil ehliyeti; eşya hukuku: zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet.


BAF0205 Finans Matematiği (3-0-3)  AKTS : 4

Ticaret aritmetiği, basit faiz, iç iskonto ve dış iskonto dönem başı ve dönem sonu plasman; amortisman; cari hesaplar; faizli ve faizsiz hesaplar; mali matematik; bileşik faiz; rant; borçlanma taksitleri; kar hesaplan; maliyet üzerinden kar hesapları; satiş üzerinden kar hesapları; denk bonolar; taksitleme sermaye teşkili8plasman),bir borcun taksitle ödenmesi (amortisman), istikraz, borsa işlemler; kambiyo işlemleri.


BAF0207 Finansal Yönetim I  (3-0-3)  AKTS : 5

Finansal yönetime giriş; finansal analiz; finansal planlama; stok ve nakit yönetimi; alacakların yönetimi; kısa süreli finansman; paranın zaman değeri: Tek ödemeler; ödemeler serisi; tahvil değerlemesi; pay senedi değerlemesi; yatırım bütçelemesi; kaldıraç ve risk; risk ve gerekli getiri oranı; riskin pazar fiyatı; sermaye yapısı; temettü politikası; uluslararası finansal yönetimin temel kavramları.


BAF0209 Bankacılık Hizmet ve Ürünleri (3-0-3)  AKTS : 4

Bankacılık sisteminin fonksiyonları, finansal aracılık fonksiyonunun boyut ve etkileri, Bankaların verdikleri finansal hizmet türleri itibarıyla uygulama ilkeleri ve mevzuatı. Bankacılık sisteminin küresel ve yerel boyutları, banka türleri ve merkez bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, ticari bankalar ve türleri, mevduat, türleri, işleyiş kuralları, mevduatla bağlantılı bankacılık işlem ve araçları, krediler ve genel tür ve yapıları, bankacılıkta saklama hizmetleri, bankacılıkta ödeme ve tahsilat hizmetleri, bankacılıkta garanti hizmetleri, bankacılıkta bilgilendirme ve belgelendirme, bankaların finansal yatırım hizmetleri, kredi kartları, bankacılıkta uluslar arası finansman işlemleri.


BAF0211 Dönem Sonu Muhasebe İşlemeleri (3-0-3)  AKTS : 5

Duran Varlıklar ve Amortismanlar, Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi,. Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Hesapları, Muhasebe Kullanılan Defterler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Muhasebe Belgeleri, Ticari Mal İzleme Yöntemleri, Nazım Hesaplar, Muhasebe Fişleri, Tekdüzen Hesap Planındaki Hesapların İşleyişi ve Uygulamaları


BAF0213 Yabancı Dil III(İngilizce) (3-0-3)  AKTS : 4

Orta seviyede ingilizce dil eğitimi


 

II. YIL /  IV. DÖNEM

 

BAF0202 Borçlar Hukuku (3-0-3)  AKTS : 3

Haksız fiiller, kusura dayanan sorumluluk, kusur aranmayan sorumluluk halleri, zararın tazmini, birden çok sorumluluk sebebi veya birden çok sorumlu bulunması, sebepsiz zenginleşme, özellik arz eden borç ilişkileri, üçüncü kişinin edimini taahhüt, üçüncü kişi yararına sözleşme, müteselsil borç, alacaklılar arasında teselsül, şarta bağlı borçlar, alacağın temliki ve borcun nakli.


BAF0204 Finansal Yönetim  II (3-0-3)  AKTS : 4

Finansal yönetime giriş; finansal analiz; finansal pazarlama; stok ve nakit yönetimi; alacakların yönetimi; kısa süreli finansman; paranın zaman değeri: Tek ödemeler, ödemeler serisi; tahvil değerlemesi; pay senedi değerlemesi; yatırım bütçelemesi; kaldıraç ve risk; risk ve gerekli getiri oranı; riskin pazar fiyatı; sermaye yapısı; temettü politikası; uluslararası finansal yönetimin temel kavramları.


BAF0206 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0-3)  AKTS : 3

İş analizi, insan kaynaklan planlaması personel bulma ve seçme, oryantasyon,   eğitim,   kariyer   yönetimi,   performans   değerlemesi,   ücret   yönetimi,   iş değerlemesi, disiplin; işgören sağlığı ve iş güvenliği, çalışma ilişkileri, insan kaynakları bilgi sistemi.


BAF0208 Banka Muhasebesi (3-0-3)  AKTS : 4

Banka ve banka muhasebesi; döner varlıklar; krediler; bağlı değerler; mevduat; özkaynaklar; faiz gelirleri; faiz giderleri; faiz dışı gelirler; faiz dışı giderler; nazım hesaplar; kambiyo muhasebesi; yılsonu işlemleri; tek düzen raporlama; günlük-haftalık vaziyetler ve aylık mizan; bilanço ve gelir gider tablosu; risk tabloları (kredi riski, sermaye yeterliliği riski, likitide riski, döviz kuru riski ve faiz oranı riski).


BAF0218 Yönetim Muhasebesi (3-1-4)  AKTS : 4

Maliyet Davranış Modelleri, Katkı Payı Ve Başa baş Noktası Analizi, Maliyet Hesaplama Sistemleri Sorumluluk Muhasebesi Ve Transfer Fiyatlaması, JIT Ve Maliyet Muhasebesi, Maliyetler Ve İşletme Kararları, Fiyatlandırma, Müşteri Kârlılık Analizi, Değişim Mühendisliği, Maliyet Düşürme Teknikleri Sermaye Bütçelemesi, Maliyet Yönetimi, Hedef Maliyetleme, Değer Mühendisliği, Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Yaşam Dönemi Maliyetleme, Kaızen Maliyetleme, Kalite Maliyetleri, İşletme Bütçeleri Performans Ölçümü, Dengeli Puan Kartı, Standart Maliyet Sistemi Ve Esnek Bütçe


BAF0112 Sigortacılık II (3-0-3)  AKTS : 4

Hasar ve Hasar karşılıkları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Altyapısı, Sigorta Türleri, Sigortacılık Faaliyetinin Denetimi, Sigortacılık Sektörü ve Vergilendirme. Avrupa Birliği Tek Sigorta Piyasası. Türk Sigortacılık Sektörünün AB Ülkeleri Sigortacılık ile Karşılaştırılması. Sigorta Pazarlaması.  Sigorta İşlemleri Muhasebesi


BAF0214 Mesleki Yabancı Dil  I (İngilizce) (3-0-3)  AKTS : 3

Banka, sigorta, sermaye ve aktüarya konularında ilgili terminolojinin aktarılması kapsamında ingilizce akademik metinlerin yorumlanması ve tercüme edilmesi. Temel İngilizce gramer bilgisi ve günlük konuşmalarda en çok kullanılan kalıplar, basit okuma parçaları, bu parçalarla ilgili sorular sorma ve sorulan soruları yanıtlayabilme becerisi.


BAF0216 Staj I 

20 İşgünü


 

III. YIL / V. DÖNEM

 

BAF0301 İstatistik (3-0-3)  AKTS : 4 

İstatistiğin tanımı, konusu, tarihsel gelişimi, önemi ve çeşitli bilim dalları ile ilişkisi, amacı ve türleri, istatistik ile ilgili temel kavramlar, veri kaynakları ve veri toplama teknikleri (verilerin düzenlenmesi-sınıflama, gruplama, seriler-), grafikler, ortalamalar (merkezi eğilim ölçüleri), değişkenlik ölçüleri, eğiklik ve basıklık ölçüleri, endeksler.


BAF0303 Para ve Sermaye Piyasaları (3-0-3)  AKTS : 4 

Finansal sisteme genel yaklaşım, finansal piyasalar ( faiz hadleri, portföy seçim, risk ve vade yapısı, kambiyo kurları açısından analizi), Finansal Kurumlar (Finansal Yapının Ekonomik Analizi, finansal yenilikler, banka ve banka-dışı finansa kurumlar, krizler ve yasal düzenlemeler), Finansal araçlar (para ve sermaye piyasası için), Mevduat kabul eden finansal kurumlar (depository institutions, Commercial banks, Saving and Loans Asso, Saving Banks, Credit Unions) mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar ( non-depository financial intermediaries), piyasaların yapısı ve organizasyonu,ipotek piyasaları, menkul kıymetleştirme (securitization), ipoteğe dayalı menkul kıymetler (mortgage-backed securitization), varlığa dayalı menkul kıymetler (asset-backed securitization), piyasalar ve türev ürünler ( future, and forwards /markets, options markets, swaps, caps, flor, hedging,...), piyasa ve riskler (Kredi riski, faiz riski, operasyonel risk, kur riski, siyasi risk etc.), finansal kurumlar ve tabi oldukları üst otoriteler.


 

III.YIL / VI. DÖNEM

 

BAF0302 Ekonometriye Giriş (3-0-3)  AKTS : 4

Koşullu beklenen değer ve tahmin, çoklu regresyon modelleri ve model kestirimi yöntemleri, en kısıtlı ve kısıtsız tahmin yaklaşımları, hipotez testi ve en iyi karar verme, genelleştirilmiş momentler yöntemi (GMY), ampirik en-çok olabilirlik modelleri, parametrik olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, endojenlik, yapısal modelleme ve indirgenmiş denklemler, ara-kesit ve panel verileriyle modelleme ve analiz, heteroskedastisite, enstrümental değişkenler, çok aşamalı tahmin yöntemleri, sınırlı bağımlı değişkenler ve sınırlı gözlem süreleri bağlamında modelleme tahmin ve test yaklaşımları, gecikme etkili dinamik modellemeler, progressive modeller ve otokorrelasyonlu hata terimleri, zaman dizileri modelleri ve dinamik analiz, ARMA, ARCH ve GARCH modelleri, ekonomik ve finansal yapılar olaylar ve olgular için ekonometrik modelleme uygulamaları, çeşitli örnek olay incelemeleri.


BAF0304 Sermaye Piyasaları ve Bankacılık Hukuku (3-0-3)  AKTS : 3

Bankacılık Hukuku dersi, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bankaların kuruluşu ve faaliyet geçmesi, bankacılık faaliyetleri, kredi işlemleri, mevduat işlemleri, bankalarda denetim ve güvenlik hususlarını kapsar.


BAF0306 Staj II 

20 İşgünü


 

IV. YIL / VII DÖNEM

 

BAF0401 Uluslararası Finans (3-0-3)  AKTS : 5 

Uluslararası para sistemi, uluslararası para fonu (IMF), döviz piyasası, ödemeler dengesi, uluslararası yatırım ve bankacılık, açık bir ekonomide para ve maliye politikası, ekonomik entegrasyon ve parasal birlik, uluslararası para sistemi, optimum para alanları, döviz tahmini ve riskten korunma araçları, döviz seçenekleri, ihracat finansmanı, uluslararası ödeme ve tahsilat yöntemleri.


BAF0403 Uluslararası Bankacılık ve Pazarlama (3-0-3 )  AKTS : 4 

Finansal inovasyon ve teknolojik gelişme, finansal serbestleşme eğilimi, goballeşme eğilimi, uluslarüstüleşme eğilimi, bankacılık, bankaların uluslarüstüleşmesini açıklamaya yönelik kuramlar, Türkiye’de uluslarüstü bankacılık yabancı bankalar boyutu; Türkiye’de yabancı bankaların tarihsel perspektifteki gelişimi, yabancı bankaların kaynak kullanım ve mali yapıları ile Pazar paylarının karşılaştırmalı analizi, Türk Bankacılığı’nın uluslarüstü boyutu; Türk Bankacılık sisteminin yapısal özellikleri ve 1980 sonrası gözlenen yapısal değişim.


BAF0405 Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları (3-0-3)  AKTS : 5 

Öğrencilere dış ticaret işlemlerinin özellikleri ve bankaların bu işlemler içerisindeki rolünü anlatmak; bankalardaki kambiyo işlemlerinin çeşitleri ve uygulama şekilleri, bunlarla ilgili usul ve mevzuatın irdelenmesinin yanı sıra, ithalat ve ihracat işlemlerinin tanıtımı yapılacaktır. Bunların yanı sıra dış ticaret işlemlerinde kullanılan dökümanlar ve ödeme şekilleri hakkında bilgi verilerek dış ticaret finansman yöntemleri, yurt içi ve yurt dışından temin edilebilecek finansal ürünler hakkında temel bilgiler verilecektir.


 

IV. YIL / VIII. DÖNEM

 

BAF0402 Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi (3-0-3)  AKTS : 4

Mali tablolar (gelir tablosu, bilanço, diğer mali tablolar), mali tablolar analizine genel bakış (bilanço ve gelir tablosunun analize hazırlanması, analiz yöntemleri, mali tabloların analizi, fon akış ve net işleme sermayesi tabloları ve analizi, analiz sonuçlarını değerleme ve rapor yazma.


BAF0404 Bankacılıkta Kredi Yönetimi (3-0-3)  AKTS : 5

Bankalarca kullandırılan ticari ve bireysel kredilerin türleri ve işleyişleri, kredilendirme süreci, alınan teminatlar, ilgili mevzuatı ile sorunlu krediler, etkileri, sebepleri, muhasebesi ve mevzuatının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.


BAF0406 Parasal ve Finansal Ekonomi (3-0-3)  AKTS : 5 

Finansal hizmet sektörü ve parasal ve finansal ekonominin geniş içeriği ile birlikte derinlemesine bir anlayış verebilmek için hazırlanmıştır. Özellikle finansal kurumların ve müşterilerinin karşılaştıkları temel risklerin ayrıntılı olarak anlaşılması ve bu risklerin azaltılmasına yönelik ölçme ve değerlendirmelerin yapılmasını amaçlamaktadır.


BAF0408 Bitirme Projesi (1-1-2)  AKTS : 5 

Öğrenciler bireysel olarak bir öğretim elemanı danışmanlığında belli bir konuda dönem ödevi hazırlayacaklardır.


 

SEÇMELİ DERSLER

 

BAF1001 Ticaret Hukuku (3-0-3)  AKTS:4

Bu dersle öğrenciler; Ticaret Hukuku ile ilgili temel kavramları öğrenir, Ticaret Hukuku ile ilgili ülkemizin yaşadığı seyri kavrar ve  buna bağlı olarak karşılaştırmalar yapabilir, Kıymetli evraklarla ilgili ilkeleri, kıymetli evrakların türlerini öğrenir. Kıymetli evrakların kullanımı ve kaybedildiğinde ne yapılması gerektiğini öğrenir. Çek ve senetle ilgili ciro vb. ayrıntıları öğrenir, öğrendiklerini meslek yaşamında ve günlük yaşamında kullanır.


BAF 1004 Finansal Tablolar Analizi (3-0-3)  AKTS: 4

Günümüzde ekonominin temel taşlarını oluşturan işletmelere ait finansal bilgiler, muhasebe sisteminden elde edilmekte ve ilgili taraflara sunulmaktadır. İşletme ile ilgili kararların alınmasında kullanılacak finansal tablo bilgilerinin ise, belirli mali analiz teknikleri ile incelenmesi gerekmektedir. Bu dersin amacı, çeşitli mali analiz tekniklerini, finansal tablo verileri yardımıyla incelemek ve sonuçları yorumlamaktır. Bu derste, öğrenciye kavramsal çerçeve ile problem çözümü birlikte sunulmaktadır. Dönem boyunca, temel mali tablolar kapsamında bilanço ve gelir tablosu, yardımcı mali tablolar kapsamında satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, işletme sermayesi, mali analiz teknikleri kapsamında karşılaştırmalı mali tablolar analiz, eğilim yüzdeleri analizi, dikey yüzde analizi, oran analizi, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkileri ve bu etkilerin düzeltilmesi ile mali tabloların düzeltilmesi konusunda ülkemizdeki durum, dönem boyunca işlenecek konular arasında yer almaktadır. 


BAF1005 İktisadi Düşünceler Tarihi (3- 0-3)  AKTS : 4

Dersin amacı; İktisadi Düşünce Tarihi’nde, 16. yüzyıldan günümüze iktisadi düşüncenin zaman içindeki akışı, eleştirel bir çerçevede, hem günümüz bakış açısı, hem de dönemin koşulları açısından ele alınmaktadır. Ders sonunda öğrencinin, iktisadi düşünce tarihinde yer alan önemli iktisatçılar, yaklaşımlar, iktisadi düşünce ile somut tarih etkileşimi gibi konularda bilgi edinmesi ve farklı iktisadi okullar arasında karşılaştırma yapabilme ve çözümlemelerine tarihsel bir boyut katabilme yetisi kazanması amaçlanmaktadır.


BAF 1006 Yatırım ve Portföy Analizi (3-0-3)  AKTS: 4

Bu dersin amacı, son elli yıl içinde gelişen ve artık günümüzde yatırım analizi ve portföy yönetimi konularında temel olarak kabul edilen teorileri, uygulamalı olarak anlatılmasıdır. Bu derste, Yatırım Ortamı ve Piyasaların Oyuncuları, Menkul Kıymet Borsaları, Türkiye'de Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Faiz Oranları, Yapısı Türleri ve Paranın Zaman Değeri, Portföy Risk ve Getirisi, Etkin Sınır Portöy ve Seçimi, Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli ve Faktör Modelleri incelenmektedir.    


BAF1008 Finansal Hizmetler Pazarlaması (3-0-3)  AKTS : 4

Bir hizmet sektörü olarak, bankacılık sektöründe pazarın yapısı, hedef pazar talebinin yönetimi, ürün karması stratejileri, fiyatlama yaklaşımları, dağıtım kanalı seçenekleri, hizmetlerin pazarda tutundurulması için yapılacak faaliyetler ve sanal pazarlama uygulamalarının bankacılık sektöründeki uygulamaları, bankacılık sektöründeki etkileri.


BAF1010 Türk Vergi Sistemi (3-0-3)  AKTS : 4

Türk vergi hukukunun kaynaklarının belirtilmesi. Kaynaklarından en önemlisi olan gelir vergisinin tanımının yapılması, mükellefiyet biçimlerinin tanımlanması. Gelirin unsurlarının ayrıntılı açıklanması. Gelir vergisinin tarhının, toplanma esaslarının belirtilmesi. İkinci önemli kalem olan Kurumlar vergisinin açıklanması. Harcamalar üzerinden alınan vergilerin, Servet üzerinden alınan vergilerin, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisinin anlatılması. Türkiye’de vergi sistemi uygulamalarının açıklanması


BAF1012 Avrupa Birliği ve Siyasi Tarihi (3-0-3)  AKTS : 4

20. Yüzyılın II. Yarısında önemli gelişmelerden birisi küreselleşmedir. Bu dönem II. Dünya savaşı sonrasında başlamış olup günümüzde de devam etmektedir.1950’li yılların ortasında kurulan Avrupa Birliği bu gelişmelerin bir sonucudur. Bu itibarla Avrupa Birliği ve Siyasi Tarihi dersinde öncelikle II. Dünya savaşının sonucu gelişen siyasi olaylar üzerinde durulacak ve Avrupa Birliğinin kuruluşundan günümüze kadar yaşanan gelişmeler işlenecektir.


BAF1015 Finansal Krizler (3-0-3)  AKTS : 4

Bu dersin amacı iktisadi krizlerin nedenlerini, etkilerini incelemek, kriz göstergelerini ve uluslararası kurumların finansal krizlerdeki duruşlarını değerlendirmek ve sosyal sınıfların krizden etkilenme derecelerini dünya geneli ve Türkiye ekonomisi için analiz etmek.


BAF1016 Finansal Ekonometri (3-0-3)  AKTS : 4

Özellikle finansal araçların ve finansal piyasaların hızlı yayılımı ile yakından ilişkili olarak, kapitalist düzende temel olarak piyasaların volatilite ve dinamik bir yapıya sahip olmasından dolayı; finansal ekonometri, ekonomi, finans, olasılık, istatistik ve matematiğin birlikte kullanıldığı uygulamalı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dersin amacı, ekonometrinin oldukça spesifik bir alt-disiplinini oluşturan finansal ekonometri alanında lisans öğrencilerinin alana ilişkin temel bilgilere ulaşarak genel bir formasyon elde etmelerine yardımcı olmaktır.Her ne kadar ekonometri artık yazılım programlarından uygulama sonuçları elde edilse de ekonometrik bilgi olmadam gerçeği yansıtan bir uygulamanın yapılabileceği kesinlikle yanlış bir yargı olacaktır. Bu nedenle bu derste mümkün olduğu kadarıyla ele alınan konular teorik açıdan detaylı olarak ele alınacaktır. Konular arasında regresyon analizi, E.K.K.Y., Uyum iyiliği, Chow testi, t testi, F testi, Gölge değişken, Logit model, Probir model gibi yöntemler yer almaktadır.      


BAF1018 Türev Ürünler Piyasası (3-0-3)  AKTS : 4

Özellikle 1970'lerden itibaren ulusal ve uluslararası piyasalarda radikal gelişmeler gözlemlenmektedir. Ulusal ekonomilerdeki liberalizasyon süreci ile birlikte başlayan bu değişim, deregülasyon, menkul kıymedeştirme, piyasalar arası entegrasyon ve bunların sonucu olarak küreselleşme süreci ile birlikte dünya ekonomilerine yön vermektedir. Finansal devrim olarak adlandırılabilecek olan bu süreç, fınansal piyasalarda rekabeti, etkinliği ve performansı artırırken, bu piyasalardaki riskte büyük ölçüde artmıştır. Ekonomik birimler arasındaki risk transferini ve paylaşımını kolaylaştırma işlevi bulunan finansal piyasalar gelişmelere ayak uydurarak yeni finansal araçlar üretmektedirler. Türev varlıklar, forward, futures, opsiyon, swap, sentetik menkul kıymetier ve benzeri pek çok ve karmaşık türev araçlar ve bunların piyasaları arz ve talep dengesizliğinin yarattığı dalgalanmalara karşı spot piyasaların yetersiz kalmasıyla yeni arayışların başlaması ve bu piyasalarda işlem yapanların kendilerini güvence altına almak istemeleri ve piyasalarda istikrar sağlanmasını temin etme arayışları sonucu oluşmuştur. Türev piyasaları, finansal piyasaların gelişmişlik düzeyini artırarak ekonomide kaynakların daha etkin dağılımına kullanımına katkıda bulunmak, gelişmiş uluslararası piyasalarda yer almak ve bu piyasalara entegre olmak gibi amaçların gerçekleştirilmesinde önemli işlevler üstlenmektedir.


BAF1019 Müşteri İlişkileri Yönetimi (3-0-3)  AKTS : 4

Müşteri İlişkileri Yönetimi günümüz rekabet koşullarında önemini ortaya koyan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. MİY uygulamalarının işletmeleri için öneminin vurgulandığı bu derste öğrenciler işletme-müşteri arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği konusunda bilgi alacaklardır.


BAF1021 Yönetim ve organizasyon (3-0-3)  AKTS : 4

Yönetim Sürecine Giriş / İşletmenin Genel Esasları / Yönetim Düşüncesinin Evrimi / Yönetim Sürecinin Evreleri / İşletmenin Kuruluş Sorunları / İşletmelerde Hukuki Organizasyon / Örgütleme Temel İlkeleri / Organizasyonlarda Yapısal Değişim / Organizasyon Yapısının Şekillendirilmesi /Yönetici Değerleme / Yönetimde Bilgi ve Bilgisayarın Rolü


BAF1023 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3-0-3)  AKTS : 4

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması


BAF1029 Kalkınma Politikaları (3-0-3)  AKTS : 4

Kalkınmanın sorunsallaştırılması,  azgelişmişlik ve kalkınma, kalkınma teorileri, kalkınma politikaları, Kalkınmanın gerçekleşebilirliği, uluslararası işbölümünde azgelişmişlik, bağımlılık teorileri, bölgesel kalkınma, Türkiye açısından bir değerlendirme, Bir model olarak Türkiye


BAF1035 Girişimcilik (3-0-3)  AKTS : 4

Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri, Girişimcilikte Yaratıcılık , Girişimcilikte Yenilik, İş Hayatında Finansman, Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik, Ekonomik Gelişme ve Girişimcilik, Türkiye’de Girişimcilik Faaliyetleri, Türk Girişimciliğinin Yapısı, Dünyada Girişimcilik, Aile Şirketleri Ve Kurumsallaşma, KOBİ’ler, Girişimcilik Vakaları, İş Planı Hazırlama, İş Planı Hazırlama


BAF1028 Stratejik Pazarlama Yönetimi (3-0-3)  AKTS : 4

Pazarlama ile İlgili Genel Kavramlar; Pazarlama Yönetimi; Swot Analizi; Ürün ve Fiyat ile İlgili Stratejiler; Dağıtım ve Tutundurma İle İlgili Stratejiler; Rekabet Stratejileri; Büyüme Stratejileri; Pazarlama Planı Oluşturma; Pazar Kavramı; Hedef Pazar Seçimi; Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma; Marka ve Marka Stratejileri


BAF1033 Fon Yönetimi (3-0-3)  AKTS : 4

Bu ders ile öğrencilere, hisse senedi ve tahvillerin özellikleri, türleri, riskleri, ekonomik önemi ve BIST'da hisse senedi ve tahvil işlemleri, yönetici-hissedar ilişkisi yanında etkin sınır ve portföy seçimi, etkin piyasalar hipotezi, davranışsal finans ve bireysel yatırımcılar, sermaye varlıkları fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modeli ve aktif/pasif portföy yönetim stratejileri konularında bilgiler sunulmaktadır.


BAF1003 Bankacılık Teorisi ve Politikası (3-0-3)  AKTS : 4

Banka ve bankacılık, merkez bankacılığı, ticari bankacılık, kalkınma ve yatırım bankacılığı, bankalarda kullanılan temel finansal tablolar ve banka bilançolarının analizi, mevduat ve bankacılık hizmetleri, kredi işlemlerinde temel bilgiler, kurumsal/bireysel krediler, sorunlu krediler, bankalarda denetim, bankacılık krizleri, banka birleşmeleri, bankalarda derecelendirme, bankalarda risk yönetimi ve Basel II konularını kapsayan bu ders ile öğrencilere bankacılığın teorik temellerinin yanısıra uygulamaya dönük politikalarının da öğretilmesi amaçlanmaktadır.


BAF1002 Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi (3-0-3)  AKTS : 4

Bankalarda yönetimin boyutları ve finansal yönetim-Bankalarda aktif pasif yönetimi-Bankalarda bütçe, stratejik planlama ve finansal boyutları-Bankaların finansal tablolarının özellikleri-Bankalarda bilanço dışı işlemler ve türev ürünlerin risk ve kazanç fonksiyonları-Bankacılıkta finansal riskler-Kredi riski-Piyasa riski (fiyat, faiz, kur, likidite)


BAF1017 Bilgisayarlı Banka Muhasebesi Uygulamaları (3-0-3)  AKTS : 4

Paket Programlarda Şirket kuruluşu , Entegrasyon İşlemleri ,Stok modülü , Stok takibi, Cari modülü , Kasa modülü , Banka modülü , Çek-Senet modülü, Fatura ,İrsaliye, sipariş Modülleri. Bunlara ait sektör uygulamaları.


 

 

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı