Dersler

 

ZORUNLU DERSLER

 

I. YIL / I. DÖNEM


BAF0101 Mikro Ekonomi (3-0-3)   AKTS : 5

Bu dersin amacı, ekonomi biliminin bazı temel analiz tekniklerini ya da analiz araçlarını sistemli bir şekilde ortaya koymaktır. Bu derste, bu nedenle teorik ve sayısal problemler ayrıntılı ve aşamalı çözümleri ile birlikte sunulmaktadır. Dönem boyunca Mikro iktisat kavramı, piyasa mekanizması, çeşitli piyasa talep eğrileri, Talep ve arz esneklik şekilleri ile ilgili uygulamalar, Tüketici teorisi uygulamaları, Standart olmayan kayıtsızlık eğrileri, Tüketici davranışları üzerinde gelir ve fiyat değişmelerinin etkisi, İkame ve gelir etkileri, üretim teorisi uygulamaları, Üretici dengesi uygulamaları, genişleme yolu, ikame ve çıktı etkisi, Üretim maliyeti uygulamaları, ölçeğe göre getiri, Tam rekabet piyasası ve piyasada fiyatın belirlenmesi, Maliyet farklılıkları, kısa ve uzun dönem firma dengesi, Monopol piyasa ve monopolcü firma gelirleri uygulamaları, Monopol piyasada fiyat farklılaştırması uygulamaları, oligopol piyasa, Dirsekli talep eğrisi modeli, monopollü rekabette kısa ve uzun dönem dengesi, Üretim faktörlerinin fiyatlanması, genel denge ve refah ekonomisi işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.

Ders Kitabı:

·         Mikroekonomi, İlker Parasız, 7. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2007.

Yardımcı Ders Kitabı

·         Mikro İktisat, Dinler, Zeynel, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 1993.

·         Mikro İktisat, Eren, Erol, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2000.


BAF0103 İşletme Yönetimi  (3-0-3)    AKTS : 4 

İşletme kavramı ve işletme bilimi, Örgüt ve işletme, Yönetim ve yönetici, İşletmenin amaçları,  İşletme yönetiminin amaçları ve diğer başarı ölçütleri, İşletmelerin sınıflandırılması, Açık bir sistem olarak işletmeler, İşletmeyi oluşturan faktörler, İşletme ve dış çevre, İşletme ve çevre etkileşimi, Kuruluş çalışmaları, İşletmelerde kapasite kullanımı ve büyüme, İşletmenin temel fonksiyonu: Yönetim, Araştırma-Geliştirme be yenilik yapma, Pazarlama, finansman, üretim, personel, Halkla ilişkiler, Muhasebe-tedarik- satın alma, Sistemin işleyiş süreci

Ders Kitabı

 

·         İşletme Yönetimine Giriş, Dinçer Ömer, İstanbul, Alfa Yayayıncılık, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

·         İşletme Yönetimi, Bahar Emel, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2011.

·         Modern İşletmecilik: Mucuk, İsmet, İstanbul: Türkmen Kitabevi, Kasım 1997


BAF0105 Muhasebe I  (3-1-4) AKTS : 5

Temel muhasebe teknikleri, muhasebede hesaplar; hesapların türleri ve özelliklerine göre işleyişleri; kesin mizan ve bilanço; gider türleri hesapları ve kesilen vergiler; senet hesaplan; maddi duran varlıklar ve amortismanlar; hisse senetleri ve tahviller hesapları; muhasebe defterleri.

Ders Kitabı:

·         Genel Muhasebe Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Uyumlu, Sevilengül Orhan; Ankara: Gazi Büro Kitabevi, 2007.

           Yardımcı Ders Kitapları

·         Genel Muhasebe, Gürbüz Gökçen, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012.


BAF0107 Bankacılığa Giriş (3-0-3)  AKTS : 5 

Banka ve Bankacilik Kavramlari * Temel Bankacilik Ürün ve Hizmetleri * Dünyada ve Türkiye'de Bankaciligin Tarihsel Gelisimi * Bankalarin Kuruluşu, Faaliyete Geçmesi, Şube Açılması ve İradi Tasfiyesi * Banka Türleri * Merkez Bankaciligi * Kalkinma ve Yatirim Bankaciligi * Katilim Bankaciligi ve Türkiye/deki Gelişimi * Bankacilik Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyen Otoriteler

Ders Kitabı

·         Bankacılık, (Ed. Kaya, Ferudun), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, (2012)

Yardımcı Ders Kitapları

·         Bankacılığa Giriş, Güney, Alptekin, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2012.


BAF0109 Akademik Okuma ve Yazma (1-1-2) AKTS : 3

Dersin okuma bölümleri finans, bankacılık, işletme ve iktisatın temel kavramlarını içeren metinler üzerinde yoğunlaşılacaktır. Tasvir, tanımlama ve örnekleme, kıyaslama, rapor yazma, arastırma hazırlama, sunum yapma, vb. Üniversite eğitimini tamamlayıcı konuları içermektedir. Diğer konu başlıkları ise şunlardır;  bilimsel araştırmaları okuma ve yazma kavramları, sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları, araştırma modelleri, veri toplama yolları, verilerin analizi, rapor yazma, Araştırma sonuçlarının kullanımı, İnternette bilimsel araştırma yöntemleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Ders Kitabı

·         Bilimsel Araştırma ve Yazma, Seyidoğlu, Halil, Güzem Yayaıncılık, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kıncal, Remzi, Nobel Yayayıncılık, 2011.


2601001112012 Türk Dili I  (2-0-2)  AKTS : 2 

Türk Dili Dersinin Amacı ve İlkeleri, Konuların Tanıtımı, Ders İzleme Yöntemi / Yapı Bakımından Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri / Dil Türleri: Konuşma Dili, Yazı Dili, Lehçe, Ağız, Argo / Türk Dilinin Tarihçesi, Türklerin Kullandıkları Yazılar, Yazı ve Dil Devrimi / Türkçenin Özellikleri / Düşünce Yazıları İnceleme Planı, Konu, Tema, Ana Düşünce Saptama Yöntemleri / Yazım Kuralları, Noktalama / Anlatım Kuralları ve Biçimleri: Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım / Plan, Paragraf Kurma, Özet Çıkarma / Düşünce Yazıları İncelemelerinin Sözlü Sunumları ve Değerlendirilmesi / Türkçenin Sorunları ve Dil Edinimindeki Bozukluklar, Dil Yanlışları / Türk Dilinde Yabancı Sözcükler ve Öğelerin Yanlış Kullanımı / Resmi Yazışmalar: Dilekçe, Özgeçmiş,  İş Mektupları / Yazım ve Noktalama İle İlgili Uygulamalar.

Ders Kitabı

·         Her Yönüyle Dil, Parlatır,İsmail; Ercilasun, Ahmet Bican; Zülfikar, Hamza,Gülensoy,Tuncay; Birinci,Necat, Aksan,Doğan;Her Yönüyle Dil, TDK, Ankara, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

1.      Türkçe’yi Güzel Konuşma ve Okuma Kılavuzu Giray,Ülkü Aksoy,Ömer Asım; Dil Yanlışları,Türk Dil Kurumu, Ankara.


2601001132012 Yabancı Dil – I (İngilizce) (3-0-3)  AKTS : 4 

Başlangıç seviyesinde ingilizce dil eğitimi. Bu dersin amacı başlangıç seviyesinde İngilizce öğretmektir. be: present, simple  - positive,  present simple - negative, present simple - questions and short answers, present simple - who, what, where, how, a and an, pluralsingular, have got -  has got, there is - there are, present simple - positive - negative, present simple - questions and short answers, present continuous - positive and negative, present continuous - questions and short answers, present continuous - present simple, past simple  - was - were - had dönem boyunca işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.

Ders Kitabı:

·         Lesley Shepton, Back Up Grammar, Orient Express, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Sevil F. Soylu, Danış Soylu, New Inside English Grammar, 2011.

·         English Result (Elementary)

·         English Result (Workbook), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi

 


2601001152012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  (2-0-2)  AKTS : 2 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin amaçlan ve inkılapla ilgili bazı kavramlar: 19.yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar: Mondros Mütarekesi Kurtuluş'a giden yol: ilk işgaller ve ülkenin durumu: milli mücadele dönemi: milli mücadelenin hazırlık aşaması.

Ders Kitabı

·         Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Safran, Mustafa, Gazi Kitabevi,  Ankara, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

·         M. K. Atatürk, Nutuk.

·         Suna Kili, Türk Devrimi Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, 1981.

·         Cemil Öztürk v.d., İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, 2010.

·         Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, c.1-2, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

·         Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Selek, Sebahattin; Anadolu İhtilali Kastaş Yayınları


I. YIL / II. DÖNEM

 

BAF0102 Makro Ekonomi (3-0-3)  AKTS : 5 

Makro iktisada giriş, makro iktisadın amacı ve araçları; milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi; klasik analiz; milli gelirin belirlenmesi ve denge gelir düzeyi, toplam arzın etkisi, çarpan, hızlandıran; bütçe, kamu kesimi, kamu gelirleri, kamu harcamaları, denk bütçe çarpanı; dışa açık ekonomide milli gelirin belirlenmesi; para ve bankacılık sistemi, para, faiz ve milli gelir ilişkisi, IS-LM analizi; enflasyon, türleri, kaynakları, etkileri, politikalar ve görüşler, enflasyon ve işsizlik, Philips Eğrisi.

Ders Kitabı

·         Makro Ekonomi: Teori ve Politika Parasız İlker, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1993.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Makro Ekonomi: Teori ve Politika Yıldırım, Kemal; Karaman Doğan ve Murat Taşdemir, Seçkin Yayıncılık, 2008


 

BAF0104 Matematik (3-0-3)  AKTS : 4 

Küme kavramı ve kümeler, sayı kümeleri, bağıntı ve fonksiyon, doğrusal fonksiyonlar ve doğrunun analitik incelenmesi, ikinci dereceden fonksiyonlar, limit ve süreklilik

Ders Kitabı

·         Genel Matematik: İşletmeciler ve İktisatçılar için Gözükızıl, Ömer Faruk, Sakarya Kitabevi, Şubat, 2003

Yardımcı Ders Kitapları

·         İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Matematik Ders Notları, Uysal Doğan, Çizgi Kitabevi yayınları, Kasım 2001


BAF0106 Muhasebe- II (3-0-3)  AKTS : 5 

Katma değer vergisi hesaplan; tek düzen hesap planı; defterlerin yasal esaslara uygun olarak tutulması bir defter tutma uygulaması; özellik arz eden diğer yardımcı defterler; ticari mallar hesabına kayıt yöntemleri; dönem ayarlayıcı hesaplar ve diğer bazı hesaplar; değersiz ve şüpheli alacaklar; nazım hesaplar; ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu dipnotları; sabit kıymetlerde yeniden değerleme; muhasebe belgeleri; muhasebede fiş kullanılması; bilgisayarlı muhasebe.

Ders Kitabı

 

·         Genel Muhasebe ve Tekdüzen muhasebe Örnekleri, Örten, Remzi, Gazi Kitabevi, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

·         Genel Muhasebe Problemleri Tek Düzen Muhasebe Sistemine Göre Örnek Çözümlerle, Beyazıtlı, Ercan, Siyasal Kitabevi, 2001

·         Genel   Muhasebe Uygulamaları   Tekdüzen   Muhasebe   Sistemi   ve   Standartlara   Uygun Örnekler, Civan, Mehmet, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Nisan 2002


BAF0108 Bilişim Teknolojileri (2-1-3)  AKTS : 4 

Bilgisayarın Birimleri/Bölümleri / İşletim Sistemleri / Veri Tabanları/ Windows İşletim Sistemi Hakkında Bilgiler Kısa Yol Yeni Program Ekle- Kaldır / Kelime İşlemciler Hakkında Bilgiler / Word: Menü ve Araç Çubukları / Biçim Araç Çubuğu, Dosya ve Düzen Menüsü / Metin Biçimlendirme, Sekmeler ve Görünüm Menüsü / Ekle Menüsü, Biçim Menüsü / Araçlar Menüsü ve Tablo Menüsü / İçerik ve Index Hazırlama / Veri Birleştirme / Şifreleme ve Güvenlik Özellikleri/Sayfa Ayarları / İşlem Tabloları / Excel ve Özellikleri / Excel De Dosya Düzen Görünüm ve Ekle Menüleri / Excel De Biçim ve Araçlar Menüleri / Excel De Veri ve Pencere Menüsü/ Formül Yazma / Fonksiyonlar / Pivot Tablolar Oluşturma / Birleştirme Özelliği / Power Point Genel Özellikleri / Tüm Şablonları Kullanarak Power Pointte Sunu Hazırlama/ Efektler, Animasyonlar

Ders Kitabı:

·         Temel Bilgisayar Eğitimi-Windows XP-Office XP, Kolektif, Pusula Yayıncılık, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

·         Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar - Windows 7 ve MS Office 2010, Üçüncü Hayrettin, İstanbul, Alfa Yayıncılı, 2010


BAF0110  Bankacılık İlkeleri ve Yönetimi (3-0-3)  AKTS : 4 

Kredi Türleri * Kredi Kartlari * Bankacilikta Istihbarat * Bankalarda Kredi Taleplerinin Degerlendirilmesi * Bankacilikta Risk Yönetimi * Bankalarda Aktif - Pasif Yönetimi * Banka Birlesmeleri * Uluslararasi Bankacilik * Türk Bankacilik Sektöründe Yabancı Bankalar * Türk Bankacilik Sektörünün AB Ülkeleri Bankacilik Sektörü ile Karsilastirilmasi * Elektronik Bankacilik * Bankacilikta Dıs Ticaret İslemleri * Bankalarin Vergi Mevzuati Karsisindaki Yükümlülük * banka İsletmeciligi Pazarlama Sorunları

Ders Kitabı

 

·         Bankacılık, (Ed. Kaya, Ferudun), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, (2012)

Yardımcı Ders Kitapları

·         Bankacılığa Giriş, Güney, Alptekin, İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, 2012.


2601001122012 Türk Dili II  (2-0-2)  AKTS : 2 

Konuşma eğitimi: ifade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya, paragraf incelemeleri, giriş-gelişme-sonuç: ana düşünce: metin kurma çalışmaları: önemli yazar ve şairler hakkında bilgi

Ders Kitabı

·         Birinci,Necat, Aksan,Doğan;Her Yönüyle Dil, TDK, Ankara, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

  • Alper,Yasemin, Türk Dili I-II Ders Notları
  • Giray,Ülkü;Türkçe’yi Güzel Konuşma Ve Okuma Kılavuzu
  • Aksoy,Ömer Asım; Dil Yanlışları,Türk Dil Kurumu,Ankara
  • Demir, Nurettin. “Popüler Dil Tartışmalarına Dil İlişkileri Açısından Bakış”. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz. Ankara: Ankara Ticaret Odası-Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı, 37-44.
  • Sağol, Gülden (Editör), Türk Dili Kitabı, Duyap Yayıncılık, İstanbul, 2006.

2601001142012 Yabancı Dil II  (İngilizce) (3-0-3) AKTS : 4

Gelecek zaman, modals. Her konu bitiminde bu konularla ilgili egzersizlerle ingilizcelerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu dilbilgisi konularına ek olarak öğrencilere konuşmalarına yardımcı olması için faydalı kelimeler verilmektedir.

Ders Kitabı:

·         Lesley Shepton, Back Up Grammar, Orient Express, 2010.

·         English Result (Intermediate)

Yardımcı Ders Kitapları

·         English Result (Workbook), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi


2601001162012 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II  (2-0-2) AKTS : 2 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi dersinin amaçlan ve inkılapla ilgili bazı kavramlar: 19.yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinde yenilik hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar: Mondros Mütarekesi Kurtuluş'a giden yol: ilk işgaller ve ülkenin durumu: milli mücadele dönemi: milli mücadelenin hazırlık aşaması.

Ders Kitabı

·         Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Safran, Mustafa, Gazi Kitabevi,  Ankara, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

·         Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Selek, Sebahattin; Anadolu İhtilali Kastaş Yayınları


II. YIL / III. DÖNEM

BAF0201 Sigortacılık I (3-0-3) AKTS : 4

Sigorta ve Risk Kavramları: Sigortanın Temel Prensipleri, Sigortanın İşlevleri, Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve Yükümlülükleri, Sigortacılığın Tarihçesi , Sigorta Poliçesi ve Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Sigorta Primi ve Tarife Sistemi, Reasürans, Sigorta İşlemlerinin Organizasyon Yapısı, Türk Sigortacılık Sisteminde Bulunan Kuruluşlar

Ders Kitabı

·         Sigortacılık, (2010). (Editör: Kaya, Ferudun. Genişletilmiş 2. Bası), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Temel Sigortacılık, Özbolat, Murat, Temel Sigortacılık, Ankara:Seçkin Yayıncılık, 2012


BAF0203 Hukukun Temel Kavramları (3-0-3) AKTS : 4

Genel giriş; hukuk kuralları hakkında genel bilgi; hukukun kaynakları; hukukun dalları; hukukun temel kavramları: Hukuki işlem-akit: Tek taraflı, iki veya çok taraflı, sağlar arası, ivazlı-ivazsız, taahhüt-tasarruf, sebebe bağlı olan-olmayan; hak kavramı-hakkın türleri: Kamu haklan, özel haklar; kişiler hukuku; Gerçek kişiler: Hak ehliyeti, fiil ehliyeti; tüzel kişiler: hak ehliyeti, fiil ehliyeti; eşya hukuku: zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet.

Ders Kitabı

·         Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Anayurt, Ömer, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Temel Hukuk Bilgisi, Kocaman, Arif; Temel Eğitim Ve Strateji Yayınları, Ankara 1999

·         Önen, Mesut; Hukukun Temel Kavramları, Beta Yayınları, İstanbul, 1999

·         Esenler, Turhan; Hukuk Başlangıcı, Alkım Yayınları, İstanbul, 2000


BAF0205 Finans Matematiği (3-0-3) AKTS : 4

Ticaret aritmetiği, basit faiz, iç iskonto ve dış iskonto dönem başı ve dönem sonu plasman; amortisman; cari hesaplar; faizli ve faizsiz hesaplar; mali matematik; bileşik faiz; rant; borçlanma taksitleri; kar hesaplan; maliyet üzerinden kar hesapları; satiş üzerinden kar hesapları; denk bonolar; taksitleme sermaye teşkili8plasman),bir borcun taksitle ödenmesi (amortisman), istikraz, borsa işlemler; kambiyo işlemleri.

Ders Kitabı:

·         Finans Matematiği Çalışma Kitabı, Uzunoğlu, Sadi, Literatür Yayınları, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Finans Matematiği, Rüzgar, Bahaddin; Türkmen Yayınevi, 2001.


BAF0207 Finansal Yönetim I  (3-0-3) AKTS : 5

Finansal yönetime giriş; finansal analiz; finansal planlama; stok ve nakit yönetimi; alacakların yönetimi; kısa süreli finansman; paranın zaman değeri: Tek ödemeler; ödemeler serisi; tahvil değerlemesi; pay senedi değerlemesi; yatırım bütçelemesi; kaldıraç ve risk; risk ve gerekli getiri oranı; riskin pazar fiyatı; sermaye yapısı; temettü politikası; uluslararası finansal yönetimin temel kavramları.

Ders Kitabı

·         Finansal Yönetim, Niyazi Berk, İstanbu: Türkmen Kitapevi, 2011

Yardımcı Ders Kitapları

·         Okka, Osman, İşletme finansmanı, Ankara, 2006.

·         Erol Cengiz, İşletmelerde Finansal Yönetim, İmge Kitabevi, 1999.


BAF0209 Bankacılık Hizmet ve Ürünleri (3-0-3) AKTS : 4

Bankacılık sisteminin fonksiyonları, finansal aracılık fonksiyonunun boyut ve etkileri, Bankaların verdikleri finansal hizmet türleri itibarıyla uygulama ilkeleri ve mevzuatı. Bankacılık sisteminin küresel ve yerel boyutları, banka türleri ve merkez bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, ticari bankalar ve türleri, mevduat, türleri, işleyiş kuralları, mevduatla bağlantılı bankacılık işlem ve araçları, krediler ve genel tür ve yapıları, bankacılıkta saklama hizmetleri, bankacılıkta ödeme ve tahsilat hizmetleri, bankacılıkta garanti hizmetleri, bankacılıkta bilgilendirme ve belgelendirme, bankaların finansal yatırım hizmetleri, kredi kartları, bankacılıkta uluslar arası finansman işlemleri.

Ders Kitabı

·         Bankacılık işlemleri, Güney, Alptekin; Beta Basım Yayın,2010

·         Arman Tevfik ve Gürman Tevfik. Bankalarda Finansal Yönetime Giriş. Türkiye Bankalar Birliği. 1997.

·         İş Bankası Eğitim Yazı Grubu. Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel II. 1997.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Bankacılık, (Ed. Kaya, Ferudun), İstanbul: Beta Yayın Dağıtım, (2012).(ISBN 978 - 605 - 377 - 6284).


BAF0211 Dönem Sonu Muhasebe İşlemeleri (3-0-3) AKTS : 5

Duran Varlıklar ve Amortismanlar, Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi,. Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Hesapları, Muhasebe Kullanılan Defterler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Muhasebe Belgeleri, Ticari Mal İzleme Yöntemleri, Nazım Hesaplar, Muhasebe Fişleri, Tekdüzen Hesap Planındaki Hesapların İşleyişi ve Uygulamaları

Ders Kitabı

·         Genel Muhasebe, Gürbüz Gökçen, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Genel Muhasebe Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Uyumlu, Sevilengül Orhan;. Ankara: Gazi Büro Kitabevi,2007


BAF0213 Yabancı Dil III(İngilizce) (3-0-3) AKTS : 4

Orta seviyede ingilizce dil eğitimi

Ders Kitabı

·         English Result (Intermediate)

Yardımcı Ders Kitapları

·         English Result (Workbook), ders CD’si, sözlük, kitabın web sitesi


II. YIL /  IV. DÖNEM

BAF0202 Borçlar Hukuku (3-0-3) AKTS : 3

Haksız fiiller, kusura dayanan sorumluluk, kusur aranmayan sorumluluk halleri, zararın tazmini, birden çok sorumluluk sebebi veya birden çok sorumlu bulunması, sebepsiz zenginleşme, özellik arz eden borç ilişkileri, üçüncü kişinin edimini taahhüt, üçüncü kişi yararına sözleşme, müteselsil borç, alacaklılar arasında teselsül, şarta bağlı borçlar, alacağın temliki ve borcun nakli.

Ders Kitabı

·         Borçlar Hukuku, Akıntürk, Turgut, Savaş Yayınevi, Ankara, 2011.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Yavuz, Cevdet, Beta Yayınları, İstanbul, 2000

·         Reisoğlu, Sefa, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Beta Yayınları, İstanbul, 2004


BAF0204 Finansal Yönetim  II (3-0-3) AKTS : 4

Finansal yönetime giriş; finansal analiz; finansal pazarlama; stok ve nakit yönetimi; alacakların yönetimi; kısa süreli finansman; paranın zaman değeri: Tek ödemeler, ödemeler serisi; tahvil değerlemesi; pay senedi değerlemesi; yatırım bütçelemesi; kaldıraç ve risk; risk ve gerekli getiri oranı; riskin pazar fiyatı; sermaye yapısı; temettü politikası; uluslararası finansal yönetimin temel kavramları.     

Ders Kitabı

·         Finansal Yönetim, Niyazi Berk, İstanbul: Türkmen Kitapevi, 2011

Yardımcı Ders Kitapları

·         Finansal Yönetim, Aydın, Nurhan; Başar, Mehmet ve Metin, Coşkun, Detay Yayıncılık, 2009

·         İşletme finansı ve Finansal Yönetim, Usta, Öcal; Seçkin Yayınları, 2009.


BAF0206 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0-3) AKTS : 3

İş analizi, insan kaynaklan planlaması personel bulma ve seçme, oryantasyon,   eğitim,   kariyer   yönetimi,   performans   değerlemesi,   ücret   yönetimi,   iş değerlemesi, disiplin; işgören sağlığı ve iş güvenliği, çalışma ilişkileri, insan kaynakları bilgi sistemi.

Ders Kitabı

·         İnsan Kaynakları Yönetimi, Zeyyat Hatipoğlu, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2011

Yardımcı Ders Kitapları

·         Mümin Ertürk, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2012


BAF0208 Banka Muhasebesi (3-0-3) AKTS : 4

Banka ve banka muhasebesi; döner varlıklar; krediler; bağlı değerler; mevduat; özkaynaklar; faiz gelirleri; faiz giderleri; faiz dışı gelirler; faiz dışı giderler; nazım hesaplar; kambiyo muhasebesi; yılsonu işlemleri; tek düzen raporlama; günlük-haftalık vaziyetler ve aylık mizan; bilanço ve gelir gider tablosu; risk tabloları (kredi riski, sermaye yeterliliği riski, likitide riski, döviz kuru riski ve faiz oranı riski).

Ders Kitabı

·         Güney Alptekin, Banka Muhasebesi, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Bayyurdoğlu, G.Mahir; Bankacılar için Banka Muhasebesi, Seçkin Yayınları,1999


BAF0218 Yönetim Muhasebesi (3-1-4) AKTS : 4

Maliyet Davranış Modelleri, Katkı Payı Ve Başa baş Noktası Analizi, Maliyet Hesaplama Sistemleri Sorumluluk Muhasebesi Ve Transfer Fiyatlaması, JIT Ve Maliyet Muhasebesi, Maliyetler Ve İşletme Kararları, Fiyatlandırma, Müşteri Kârlılık Analizi, Değişim Mühendisliği, Maliyet Düşürme Teknikleri Sermaye Bütçelemesi, Maliyet Yönetimi, Hedef Maliyetleme, Değer Mühendisliği, Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Yaşam Dönemi Maliyetleme, Kaızen Maliyetleme, Kalite Maliyetleri, İşletme Bütçeleri Performans Ölçümü, Dengeli Puan Kartı, Standart Maliyet Sistemi Ve Esnek Bütçe

Ders Kitabı

·         Yönetim Muhasebesi, Süleyman YÜKÇÜ, İzmir: Altın Nokta Yayınları, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

·         Akdoğan, Nalan; Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001

·         Üstün, Rıfat, Yönetim Muhasebesi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1997

·         Gürsoy, Tuncer; Cudi,  Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2006

·         Ebiçlioğlu, Fatih vd.; Yönetim Muhasebesi, Türmob Yayınları, 2000

·         Karakaya, Mevlüt ; Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004

·         Büyükmirza, Kamil, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Barış Yayınevi, 1998 


BAF0112 Sigortacılık II (3-0-3) AKTS : 4

Hasar ve Hasar karşılıkları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Altyapısı, Sigorta Türleri, Sigortacılık Faaliyetinin Denetimi, Sigortacılık Sektörü ve Vergilendirme. Avrupa Birliği Tek Sigorta Piyasası. Türk Sigortacılık Sektörünün AB Ülkeleri Sigortacılık ile Karşılaştırılması. Sigorta Pazarlaması.  Sigorta İşlemleri Muhasebesi

Ders Kitabı

·         Sigortacılık, (2011). (Editör: Kaya, Ferudun, Genişletilmiş 2. Bası), İstanbul: Beta Yayın.

Yardımcı Ders Kitapları

Temel Sigortacılık, Özbolat, Murat, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012


BAF0214 Mesleki Yabancı Dil  I (İngilizce) (3-0-3) AKTS : 3

Banka, sigorta, sermaye ve aktüarya konularında ilgili terminolojinin aktarılması kapsamında ingilizce akademik metinlerin yorumlanması ve tercüme edilmesi. Temel İngilizce gramer bilgisi ve günlük konuşmalarda en çok kullanılan kalıplar, basit okuma parçaları, bu parçalarla ilgili sorular sorma ve sorulan soruları yanıtlayabilme becerisi.

Ders Kitabı

·         Whitcomb, Alan; Comprehensive Business Studies, Longman, England, 2002

Yardımcı Ders Kitapları

·         Yarmalı,Sabri; Temel Ticari Yazışmalar Kılavuzu, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000

·         Altıparmak, Artun; Ticari Yazışma Elkitabı, ABC Kitabevi, İstanbul, 1993    

·         Bankacılıkla ilgili makale ve kitaplar.


BAF0216 Staj I 
20 İşgünü


III. YIL / V. DÖNEM

BAF0301 İstatistik (3-0-3) AKTS : 4 

İstatistiğin tanımı, konusu, tarihsel gelişimi, önemi ve çeşitli bilim dalları ile ilişkisi, amacı ve türleri, istatistik ile ilgili temel kavramlar, veri kaynakları ve veri toplama teknikleri (verilerin düzenlenmesi-sınıflama, gruplama, seriler-), grafikler, ortalamalar (merkezi eğilim ölçüleri), değişkenlik ölçüleri, eğiklik ve basıklık ölçüleri, endeksler.

 

Ders Kitabı

·         Bilge Aloba Köksal, İstatistik, Çağlayan Kitabevi, 2003

·         Necla Çömlekçi, Temel İstatistik, Bilim Teknik Yayınevi, 2005.

·         Özer Serper, Uygulamalı İstatistik I, Ezgi Kitabevi, 2005.

·         Şahamet Bülbül, Tanımsal İstatistik.

·         Ümit Şenesen, Betimleyici Sorgulayıcı İstatistik, 1998.


BAF0303 Para ve Sermaye Piyasaları (3-0-3) AKTS : 4 

Finansal sisteme genel yaklaşım, finansal piyasalar ( faiz hadleri, portföy seçim, risk ve vade yapısı, kambiyo kurları açısından analizi), Finansal Kurumlar (Finansal Yapının Ekonomik Analizi, finansal yenilikler, banka ve banka-dışı finansa kurumlar, krizler ve yasal düzenlemeler), Finansal araçlar (para ve sermaye piyasası için), Mevduat kabul eden finansal kurumlar (depository institutions, Commercial banks, Saving and Loans Asso, Saving Banks, Credit Unions) mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar ( non-depository financial intermediaries), piyasaların yapısı ve organizasyonu,ipotek piyasaları, menkul kıymetleştirme (securitization), ipoteğe dayalı menkul kıymetler (mortgage-backed securitization), varlığa dayalı menkul kıymetler (asset-backed securitization), piyasalar ve türev ürünler ( future, and forwards /markets, options markets, swaps, caps, flor, hedging,...), piyasa ve riskler (Kredi riski, faiz riski, operasyonel risk, kur riski, siyasi risk etc.), finansal kurumlar ve tabi oldukları üst otoriteler.

 

Ders Kitabı

·         Çoşkun, Metin. Para ve Sermaye Piyasaları, Detay Yayıncılık.

·         Karaşin, Gültekin. Para Piyasaları, Beta Basım Yayım.

·

 

III.YIL / VI. DÖNEM

 

BAF0302 Ekonometriye Giriş (3-0-3) AKTS : 4

Koşullu beklenen değer ve tahmin, çoklu regresyon modelleri ve model kestirimi yöntemleri, en kısıtlı ve kısıtsız tahmin yaklaşımları, hipotez testi ve en iyi karar verme, genelleştirilmiş momentler yöntemi (GMY), ampirik en-çok olabilirlik modelleri, parametrik olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, endojenlik, yapısal modelleme ve indirgenmiş denklemler, ara-kesit ve panel verileriyle modelleme ve analiz, heteroskedastisite, enstrümental değişkenler, çok aşamalı tahmin yöntemleri, sınırlı bağımlı değişkenler ve sınırlı gözlem süreleri bağlamında modelleme tahmin ve test yaklaşımları, gecikme etkili dinamik modellemeler, progressive modeller ve otokorrelasyonlu hata terimleri, zaman dizileri modelleri ve dinamik analiz, ARMA, ARCH ve GARCH modelleri, ekonomik ve finansal yapılar olaylar ve olgular için ekonometrik modelleme uygulamaları, çeşitli örnek olay incelemeleri.

 

Ders Kitabı

·         Ben Vogelvang, Econometrics Theory and Applications with E-views, Pearson Addison Wesley, 2005.

·         Gujurati, Temel Econometri, McGraw Hill, 2003.

·         Şahin Kaya, Vedat Pazarlıoğlu, Ekonometri I, Anadolu Matbaacılık, 2000.


BAF0304 Sermaye Piyasaları ve Bankacılık Hukuku (3-0-3)   AKTS : 3

Bankacılık Hukuku dersi, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bankaların kuruluşu ve faaliyet geçmesi, bankacılık faaliyetleri, kredi işlemleri, mevduat işlemleri, bankalarda denetim ve güvenlik hususlarını kapsar.

 

Ders Kitabı

·         Seza Reisoğlu, Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara, 2007.

·         Kemal Çevik, Banka Hukuku, Ankara 2009.

·         Servet Taşdelen, Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara, 2006

·         Şener Akyol, Banka Sözleşmeleri, İstanbul, 2001.

·         Ünal Tekinalp, Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları, İstanbul, 2009.


 

BAF0306 Staj II 
20 İşgünü

 


IV. YIL / VII DÖNEM

BAF0401 Uluslararası Finans (3-0-3) AKTS : 5 

Uluslararası para sistemi, uluslararası para fonu (IMF), döviz piyasası, ödemeler dengesi, uluslararası yatırım ve bankacılık, açık bir ekonomide para ve maliye politikası, ekonomik entegrasyon ve parasal birlik, uluslararası para sistemi, optimum para alanları, döviz tahmini ve riskten korunma araçları, döviz seçenekleri, ihracat finansmanı, uluslararası ödeme ve tahsilat yöntemleri.

 

Ders Kitabı

·         Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, 4. Baskı. İstanbul: Güzem Yayınları, 2003.


BAF0403 Uluslararası Bankacılık ve Pazarlama (3-0-3 ) AKTS : 4 

Finansal inovasyon ve teknolojik gelişme, finansal serbestleşme eğilimi, goballeşme eğilimi, uluslarüstüleşme eğilimi, bankacılık, bankaların uluslarüstüleşmesini açıklamaya yönelik kuramlar, Türkiye’de uluslarüstü bankacılık yabancı bankalar boyutu; Türkiye’de yabancı bankaların tarihsel perspektifteki gelişimi, yabancı bankaların kaynak kullanım ve mali yapıları ile Pazar paylarının karşılaştırmalı analizi, Türk Bankacılığı’nın uluslarüstü boyutu; Türk Bankacılık sisteminin yapısal özellikleri ve 1980 sonrası gözlenen yapısal değişim.

 

Ders Kitabı

·         Salih Kaya, Uluslararası Bankacılık: UCP 500 ve eUCP Uygulamaları, Ankara, Nobel, 2003.

·         Sami Uslu, Uluslararası Bankacılık, Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 2007.

·         Tamer Aksoy, Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye’de Uluslarüstü Bankacılık. Ankara: SPK Yayını, 1998.

·

BAF0405 Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları (3-0-3  AKTS : 5 

Öğrencilere dış ticaret işlemlerinin özellikleri ve bankaların bu işlemler içerisindeki rolünü anlatmak; bankalardaki kambiyo işlemlerinin çeşitleri ve uygulama şekilleri, bunlarla ilgili usul ve mevzuatın irdelenmesinin yanı sıra, ithalat ve ihracat işlemlerinin tanıtımı yapılacaktır. Bunların yanı sıra dış ticaret işlemlerinde kullanılan dökümanlar ve ödeme şekilleri hakkında bilgi verilerek dış ticaret finansman yöntemleri, yurt içi ve yurt dışından temin edilebilecek finansal ürünler hakkında temel bilgiler verilecektir.

Ders Kitabı

·         Dölek, Ali, Dış Ticaret İşlemleri ve Piyasa Uygulamaları. Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1999.

·         Ekren Nazım, Uluslararası Bankacılık ve Türkiye Örneği. T.İ.B. Yayınları.1986


IV. YIL / VIII. DÖNEM

BAF0402 Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi (3-0-3) AKTS : 4

 

Mali tablolar (gelir tablosu, bilanço, diğer mali tablolar), mali tablolar analizine genel bakış (bilanço ve gelir tablosunun analize hazırlanması, analiz yöntemleri, mali tabloların analizi, fon akış ve net işleme sermayesi tabloları ve analizi, analiz sonuçlarını değerleme ve rapor yazma.

 

Ders Kitabı

·         Yarız, Ahmet. Bankacılıkta Risk Yönetimi, Nobel Yayın dağıtım.

·

BAF0404 Bankacılıkta Kredi Yönetimi (3-0-3) AKTS : 5

Bankalarca kullandırılan ticari ve bireysel kredilerin türleri ve işleyişleri, kredilendirme süreci, alınan teminatlar, ilgili mevzuatı ile sorunlu krediler, etkileri, sebepleri, muhasebesi ve mevzuatının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 

Ders Kitabı

·         Birgül Şakar, Banka Kredileri ve Yönetimi; Beta Yayınları, 2011.

·         Öztin Akgüç, Mali Tabloların Analizi; Avcıol Basım Yayın, 2010.

·

BAF0406 Parasal ve Finansal Ekonomi (3-0-3) AKTS : 5 

Finansal hizmet sektörü ve parasal ve finansal ekonominin geniş içeriği ile birlikte derinlemesine bir anlayış verebilmek için hazırlanmıştır. Özellikle finansal kurumların ve müşterilerinin karşılaştıkları temel risklerin ayrıntılı olarak anlaşılması ve bu risklerin azaltılmasına yönelik ölçme ve değerlendirmelerin yapılmasını amaçlamaktadır.

DersKitabı

·         Afşar, Aslı. Afşar, Muharrem, Finansal Ekonomi, Detay Yayıncılık.


 

BAF0408 Bitirme Projesi (1-1-0 ) AKTS : 5 

Öğrenciler bireysel olarak bir öğretim elemanı danışmanlığında belli bir konuda dönem ödevi hazırlayacaklardır.


 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

BAF1005 İktisadi Düşünceler Tarihi (3- 0-3) AKTS : 4

Dersin amacı: İktisadi Düşünce Tarihi’nde, 16. yüzyıldan günümüze iktisadi düşüncenin zaman içindeki akışı, eleştirel bir çerçevede, hem günümüz bakış açısı, hem de dönemin koşulları açısından ele alınmaktadır. Ders sonunda öğrencinin, iktisadi düşünce tarihinde yer alan önemli iktisatçılar, yaklaşımlar, iktisadi düşünce ile somut tarih etkileşimi gibi konularda bilgi edinmesi ve farklı iktisadi okullar arasında karşılaştırma yapabilme ve çözümlemelerine tarihsel bir boyut katabilme yetisi kazanması amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı

·         Ders notları ve derse ilişkin diğer dökümanlar

Yardımcı Ders Kitapları

·         Vural Savaş, İktisatın Tarihi, Siayasal Kitabevi, 1998 (Temel kaynak)

 

·         Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, 6. Baskı, 1993.

·         Mark Sakuesen (Çevirenler; Mustafa Acar, Ekrem Erdem, Metin Toprak), Modern İktisadın İnşası, Liberte, 2003.

·         Arif Ersoy, İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi, Nobel yayınları, 3. Baskı, 2008.

·         E.K.Hunt, İktisadi Düşünce Tarihi, Dost Kitapevi, 2005

·         R. L. Heilbroner, İktisat Düşünürleri, Dost Kitapevi, 2003

·         İktisadi Düşünce Tarihi, Lisans Yayıncılık, 2013 İstanbul.


BAF1008 Finansal Hizmetler Pazarlaması (3-0-3) AKTS : 4

Bir hizmet sektörü olarak, bankacılık sektöründe pazarın yapısı, hedef pazar talebinin yönetimi, ürün karması stratejileri, fiyatlama yaklaşımları, dağıtım kanalı seçenekleri, hizmetlerin pazarda tutundurulması için yapılacak faaliyetler ve sanal pazarlama uygulamalarının bankacılık sektöründeki uygulamaları, bankacılık sektöründeki etkileri.

Ders Kitabı

·         Yazar: Timur, Necdet, Editör (Odabaşı, Yavuz) Anadolu Üniversitesi Yayınları no: 1701

Yardımcı Ders Kitapları

·         Mucuk, İsmet, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2006

 


BAF1010 Türk Vergi Sistemi (3- 0-3) 3 AKTS : 4

Türk vergi hukukunun kaynaklarının belirtilmesi. Kaynaklarından en önemlisi olan gelir vergisinin tanımının yapılması, mükellefiyet biçimlerinin tanımlanması. Gelirin unsurlarının ayrıntılı açıklanması. Gelir vergisinin tarhının, toplanma esaslarının belirtilmesi. İkinci önemli kalem olan Kurumlar vergisinin açıklanması. Harcamalar üzerinden alınan vergilerin, Servet üzerinden alınan vergilerin, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisinin anlatılması. Türkiye’de vergi sistemi uygulamalarının açıklanması

Ders Kitabı

·         Ders notları ve derse ilişkin diğer dökümanlar

Yardımcı Ders Kitapları

  • Tosuner, M., Arıkan, Z.,(2008), Türk Vergi Sistemi, Maliye bölümü masaüstü yayıncılık birimi, İzmir
  • Senyuz, D.(2003) Turk Vergi Sistemi, Ezgi Kitabevi

 

·         T.C. Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Uygulamaları Ders Notları ve Yayınları

·         TURMOB - İSMOB Türk Vergi Sistemi Uygulamaları

·         TESMER Eğitim Merkezi Türk Vergi Sistemi Ders Notları


 

BAF1015 Finansal Krizler (3-0-3) AKTS : 4

 

Bu dersin amacı iktisadi krizlerin nedenlerini, etkilerini incelemek, kriz göstergelerini ve uluslararası kurumların finansal krizlerdeki duruşlarını değerlendirmek ve sosyal sınıfların krizden etkilenme derecelerini dünya geneli ve Türkiye ekonomisi için analiz etmek.

 

Ders Kitabı

·         Akman, Cüneyt, Küresel Kriz, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2010.

·         Charles P. Kindleberger, Finansal Krizler Tarihi, T. İş Bankası Yayınları.

 


BAF1018 Türev Ürünler Piyasası (3-0-3) AKTS : 4

Özellikle 1970'lerden itibaren ulusal ve uluslararası piyasalarda radikal gelişmeler gözlemlenmektedir. Ulusal ekonomilerdeki liberalizasyon süreci ile birlikte başlayan bu değişim, deregülasyon, menkul kıymedeştirme, piyasalar arası entegrasyon ve bunların sonucu olarak küreselleşme süreci ile birlikte dünya ekonomilerine yön vermektedir. Finansal devrim olarak adlandırılabilecek olan bu süreç, fınansal piyasalarda rekabeti, etkinliği ve performansı artırırken, bu piyasalardaki riskte büyük ölçüde artmıştır. Ekonomik birimler arasındaki risk transferini ve paylaşımını kolaylaştırma işlevi bulunan finansal piyasalar gelişmelere ayak uydurarak yeni finansal araçlar üretmektedirler. Türev varlıklar, forward, futures, opsiyon, swap, sentetik menkul kıymetier ve benzeri pek çok ve karmaşık türev araçlar ve bunların piyasaları arz ve talep dengesizliğinin yarattığı dalgalanmalara karşı spot piyasaların yetersiz kalmasıyla yeni arayışların başlaması ve bu piyasalarda işlem yapanların kendilerini güvence altına almak istemeleri ve piyasalarda istikrar sağlanmasını temin etme arayışları sonucu oluşmuştur. Türev piyasaları, finansal piyasaların gelişmişlik düzeyini artırarak ekonomide kaynakların daha etkin dağılımına kullanımına katkıda bulunmak, gelişmiş uluslararası piyasalarda yer almak ve bu piyasalara entegre olmak gibi amaçların gerçekleştirilmesinde önemli işlevler üstlenmektedir.

 

Ders Kitabı

 

·         Karatepe, yalçın. Türev Piyasalar, A.Ü. siyasal bilgiler fakültesi yayını, 2006

·         Neftçi, Salih N, Solution Manual for an Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, 2000


BAF1019 Müşteri İlişkileri Yönetimi (3-0-3) AKTS : 4

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi günümüz rekabet koşullarında önemini ortaya koyan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. MİY uygulamalarının işletmeleri için öneminin vurgulandığı bu derste öğrenciler işletme-müşteri arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği konusunda bilgi alacaklardır.

Ders Kitabı

·         Odabaşı, Yavuz, Satış ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri  Yönetimi, Sistem Yayıncılık

Yardımcı Ders Kitapları

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları


 


BAF1021 Yönetim ve organizasyon (3-0-3) AKTS : 4

Yönetim Sürecine Giriş / İşletmenin Genel Esasları / Yönetim Düşüncesinin Evrimi / Yönetim Sürecinin Evreleri / İşletmenin Kuruluş Sorunları / İşletmelerde Hukuki Organizasyon / Örgütleme Temel İlkeleri / Organizasyonlarda Yapısal Değişim / Organizasyon Yapısının Şekillendirilmesi /Yönetici Değerleme / Yönetimde Bilgi ve Bilgisayarın Rolü

Ders Kitabı

·         Yazar: Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

·         Eren, Erol, Yönetim ve Organizasyon  Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta Yayınları, İstanbul


BAF1023 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3-0-3) AKTS : 4

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması

Gerekli Ders Kitabı

Karasar,N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınevi, Ankara.

Yardımcı Kaynaklar

Karasar, N. (2007). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Nobel Yayınevi, Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2008).

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara.


BAF1029 Kalkınma Politikaları (3- 0-3) AKTS : 4

Kalkınmanın sorunsallaştırılması,  azgelişmişlik ve kalkınma, kalkınma teorileri, kalkınma politikaları, Kalkınmanın gerçekleşebilirliği, uluslararası işbölümünde azgelişmişlik, bağımlılık teorileri, bölgesel kalkınma, Türkiye açısından bir değerlendirme, Bir model olarak Türkiye

Ders Kitabı

·         Ders notları ve derse ilişkin diğer dökümanlar

Yardımcı Ders Kitapları

·         Kalkınma Ekonomisi, İlker Parasız Ezgi Kitabevi Yayınları / İktisat Dizisi,2014

·         Kalkınma Ekonomisi, Kolektif Ekin Basım Yayın  2014

·         Kalkınma İktisadı Yükselişi ve Gerilemesi (Yükselişi ve Gerilemesi) Sedef Öztürk, Fikret Şenses,2014


BAF1035 Girişimcilik (3- 0-3) AKTS : 4

Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri, Girişimcilikte Yaratıcılık , Girişimcilikte Yenilik, İş Hayatında Finansman, Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik, Ekonomik Gelişme ve Girişimcilik, Türkiye’de Girişimcilik Faaliyetleri, Türk Girişimciliğinin Yapısı, Dünyada Girişimcilik, Aile Şirketleri Ve Kurumsallaşma, KOBİ’ler, Girişimcilik Vakaları, İş Planı Hazırlama, İş Planı Hazırlama

Ders Kitabı

·         Ders notları ve derse ilişkin diğer dökümanlar

Yardımcı Ders Kitapları

  • KOSGEB Girişimcilik Enstitüsü Yayınları ve Ders Notları
  • T.Garanti Bankası-Boğaziçi Üniversitesi Girişimcinin El Kitabı (2014)
  • Türkiye İş Bankası Girişimcinin İş Planı Yayını